Bản tường trình tai nạn giao thông

Bản tường trình tai nạn giao thông

Bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào đó. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, nhân chứng vụ tai nạn là những yếu tố quan trọng không thể nào thiếu được trong một văn bản ghi lại một vụ tai nạn giao thông, đồng thời biên bản ghi lại phải đúng sự thật và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu biên bản tường trình tai nạn giao thông mới nhất hiện nay.

Mẫu Biên bản điều tra tai nạn lao động

Bản tường trình diễn biến sự việc

Cách viết bản tường trình sự việc

Biên bản tường trình tai nạn giao thông

Biên bản tường trình tai nạn giao thông

Nội dung chi tiết của Biên bản tường trình tai nạn giao thông, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

BIÊN BẢN/BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi...........giờ...... ngày..........tháng....... năm...........
Tại: ....................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
1. .................................... Chức vụ: ..........................................................
2. ..................................... Chức vụ: ..........................................................
3. .................................... Chức vụ: ..........................................................
Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:
Của: ........................................................................................................
Địa chỉ thường trú .........................................................................................................
Ngày, giờ xảy ra tai nạn .........................................................................................................
Nơi xảy ra tai nạn .........................................................................................................

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ...................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết): ..............................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Hậu quả: ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):
1. Người thứ 1 ......................................................................................................
2. Người thứ 2 .......................................................................................................

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:....giờ..., ngày.....tháng....năm....tại
..................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
3 18.127
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo