Các văn bản Luật phổ biến

 1. Bộ Luật dân sự 2015
 2. Luật An ninh mạng 2019
 3. Luật đất đai 2013
 4. Luật doanh nghiệp 2014
 5. Luật bảo hiểm xã hội 2014
 6. Luật đấu thầu 2013
 7. Luật thương mại 2005
 8. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
 9. Bộ Luật hình sự 2015
 10. Luật lao động 2012
 11. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
 12. Luật viên chức 2010
 13. Luật xây dựng 2014
 14. Luật đầu tư 2014
 15. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015

Chuyên mục Văn bản pháp luật là thư viện pháp luật miễn phí, với những bản bản luật, nghị định, thông tư, công văn mới ban hành như văn bản pháp luật về thuế, văn bản pháp luật về luật giao thông đường bộ, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai,... do nhà nước ban hành.

Văn bản sắp có hiệu lực
Văn bản pháp luật mới