Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức bản đẹp

Kế hoạch giáo dục Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ đến quý thầy cô trong bài viết này là mẫu phụ lục 3 môn Giáo dục thể chất lớp 7 Kết nối tri thức file word. Nội dung kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức được thiết kế theo đúng hướng dẫn của công văn 5512 và phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất 7 sách mới Kết nối tri thức sẽ giúp thầy cô lên kế hoạch dạy học cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch dạy học của giáo viên môn Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức.

Mẫu kế hoạch dạy học môn GDTC 7 Kết nối tri thức của giáo viên

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO …..

TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày… tháng … năm 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC GDTC 7

Năm học 2023 – 2024

(Thực hiện theo công văn 5512/BGDDt-GDTrH ngày 18/12/2020 của BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần = 70 tiết

Học kì I: 18 tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần = 34 tiết

1. Kế hoạch dạy học (chương trình dạy học chính khóa)

Stt

Chủ đề

Bài học

Yêu cầu cần đạt

Số tiết.

Tiết PPCT

Thời gian.

(Tuần)

Thiết bị dạy học

Ghi chú

1

Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện

Lý thyết

- Môi trường tự nhiên và các yếu tố của môi trường tự nhiên.

- Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện

+ Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường không khí để tập luyện.

+ Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của ánh sáng mặt trời để tập luyện.

+ Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường nước để tập luyện.

+ Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường đất và địa hình để tập luyện.

Lồng ghép các tiết thực hành

Lồng ghép các tiết học ở kì 1

Bộ tranh, sách GDTC Lý thyết chuyên đề lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện.

2

Chạy cự ly ngắn 60 m

( 9 tiết)

Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn; Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát

( 4 tiết)

- Học xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy.

- Trò chơi: Chạy tiếp sức.

9

1

Tuần 1

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn tập xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Môi trường tự nhiên và các yếu tố của môi trường tự nhiên.

- Trò chơi: Chạy tiếp sức.

2

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Học phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

- Trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức.

3

Tuần 2

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Ôn tập phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

- Trò chơi: Đuổi bắt theo hiệu lệnh.

4

Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

(2 tiết)

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Học phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Trò chơi: Vượt sông

5

Tuần 3

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Ôn tập phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

- Trò chơi: Chạy nâng cao đùi theo vạch.

6

Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

(3 tiết)

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Học phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

- Trò chơi: phối hợp lăn bóng theo vạch.

7

Tuần 4

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Ôn tập phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

- Trò chơi: chạy con thoi 4 x 10m

8

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật; Xuất phát vai hướng chạy và lưng hướng chạy

- Ôn tập phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

- Trò chơi: chạy con thoi 4 x 10m

9

Tuần 5

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

3

Nhảy xa kiểu ngồi

Các động tác bổ trợ; Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.

(4 tiết)

- Học; Tại chỗ đá lăng chân trước sau; Tại chỗ bật nhảy đỗi chân trước sau.

- Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức theo vạch.

14

10

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn tập tại chỗ đá lăng chân trước sau; Tại chỗ bật nhảy đỗi chân trước sau.

- Học kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.

- Trò chơi: Bật nhảy tiếp sức theo vạch.

14

11

Tuần 6

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn tập kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.

- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

- Trò chơi: bật nhảy tiếp sức theo vạch.

12

- Ôn tập kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.

- Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường không khí để tập luyện.

- Trò chơi: Thi ai bật nhảy xa hơn .

13

Tuần 7

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

Giai đoạn kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy

(3tiết)

- Học kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.

- Trò chơi: bóng chuyền 6

14

- Ôn tập kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.

- Trò chơi: Ai chạm bóng nhiều lần

15

Tuần 8

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn tập kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.

- Trò chơi: Ai chạm bóng nhiều lần

16

Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống hố cát

- Học kĩ thuật bay trên không và rơi xuống hố cát

- Trò chơi: Thực hiện thế nào cho đúng .

17

Tuần 9

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

4

KIỂM TRA

GIỮA KỲ I

Chạy cự ly ngắn 60 m

Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự ly ngắn 60 m

1

18

Trang phục gọn gàng, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây,

Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

(4 tiết)

- Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của ánh sáng mặt trời để tập luyện.

- Ôn luyện kĩ thuật bay trên không và rơi xuống hố cát

- Trò chơi: Nhảy dây tiếp sức.

19

Tuần 10

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn luyện kĩ thuật bay trên không và rơi xuống hố cát

- Trò chơi: Nhảy dây tiếp sức

20

- Học phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

- Trò chơi: Gv chọn.

21

Tuần 11

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh

- Ôn luyện phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

- Trò chơi: Lò cò vượt rào

22

- Ôn luyện phối hợp các giai đoạn kĩ

23

Tuần 12

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Thước dây, Xẻng, Tranh ảnh, sách GDTC….

thuật nhảy xa kiểu ngồi

- Trò chơi: (GV chọn)

- Ôn luyện phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

- Trò chơi: (GV chọn)

24

5

Chạy cự ly trung bình

(9 tiết)

Các động tác bổ trợ; Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng

( 3 tiết)

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Học phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.

- Trò chơi: chuyển bóng tiếp sức

9

25

Tuần 13

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, thước dây, bóng, tranh ảnh, sách GDTC. Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây ….

- Một số điều luật trong thi đấu điền kinh

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật

- Ôn tập phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.

- Trò chơi: (GV chọn)

26

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật

- Ôn tập phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.

- Trò chơi: chuyển bóng tiếp sức.

27

Tuần 14

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát

(3 tiết)

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Học phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát.

- Trò chơi: Bật nhảy bằng hai chân đến đích.

28

- Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường nước để tập luyện.

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Ôn tập phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát.

- Trò chơi: chạy luồn cọc và bật nhảy tiếp sức.

29

Tuần 15

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Ôn tập phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát.

- Trò chơi: (GV chọn)

30

Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình

(3 tiết)

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Học phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình

- Trò chơi: Hái nấm.

31

Tuần 16

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Ôn tập phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình

- Trò chơi: (làm theo hiệu lệnh)

32

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Ôn tập phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình

- Trò chơi: (GV chọn)

33

Tuần 17

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây, thước dây, bóng, Tranh ảnh, sách GDTC….

6

Bài GDTC Liên hoàn 30 nhịp

(7 tiết)

Bài TD liên hoàn

(Từ nhịp 1 đến nhịp 10)

(2tiết)

- Học từ nhịp 1 đến nhịp 10.

- Trò chơi: bật nhảy tiếp sức

7

34

- Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường đất và địa hình để tập luyện.

- Ôn tập từ nhịp 1 đến nhịp 10.

- Trò chơi: Giữ bóng bằng lưng di chuyển ngang đến đích.

35

Tuần 18

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, thước dây, bóng, Tranh ảnh, sách GDTC….

7

KIỂM TRA

HỌC KỲ I

Nhảy xa kiểu ngồi

Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nội dung Nhảy xa kiểu ngồi

36

Bài GDTC Liên hoàn 30 nhịp

(tiếp theo)

Bài TD liên hoàn

(Từ nhịp 11 đến nhịp 20 ) (2 tiết)

- Ôn tập từ nhịp 1 đến nhịp 10

- Học từ nhịp 11 đến nhịp 20.

- Trò chơi: Di chuyển giữ bóng

37

Tuần 19

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn tập từ nhịp 1 đến nhịp 20

- Trò chơi: Di chuyển giữ bóng.

38

Bài TD liên hoàn

(Từ nhịp 21 đến nhịp 30)

(3 tiết)

- Ôn tập từ nhịp 1 đến nhịp 20.

- Học từ nhịp 21 đến nhịp 30.

- Trò chơi: Vịt qua sông

39

Tuần 20

Trang phục gọn gàng, Kế hoạch bài dạy, Còi, Tranh ảnh, sách GDTC….

- Ôn tập từ nhịp 1 đến nhịp 30 bài thể dục liên hoàn .

- Trò chơi: Đội nào nhanh hơn.

40

- Ôn tập từ nhịp 1 đến nhịp 30 bài thể dục liên hoàn .

- Trò chơi: Lò cò tập thể

41

Tuần 21

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi,tranh ảnh, sách GDTC….

8

TTTC

Cầu lông

( 24 tiết)

Bài số 1: Kĩ thuật phát cầu thuận tay.

(8 tiết)

Ôn bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước (lớp 6)

Trò chơi vận động: Thi tâng cầu.

24

42

Kĩ thuật phát cầu thuận tay

Một số điều luật cơ bản trong thi đấu Cầu lông

Trò chơi vận động: Bật nhảy vào vòng tròn

43

Tuần 22

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập cá nhân

44

Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập cặp đôi.

- Trò chơi: (GV chọn)

45

Tuần 23

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….….

Ôn kĩ thuật phát cầu thuận tay - Luyện tập nhóm.

Trò chơi vận động: Thi phát cầu trúng đích.

46

Hoàn thiện kĩ thuật phát cầu thuận tay.

Trò chơi vận động: Kéo co.

- Trò chơi: (GV chọn)

47

Tuần 24

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông.

- Trò chơi: (GV chọn)

48

Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông

- Trò chơi: (GV chọn).

49

Tuần 25

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Bài số 2: Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải

(8 tiết)

Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông.

50

Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cá nhân và bài tập bổ trợ.

Trò chơi: (GV chọn).

51

Tuần 26

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cặp đôi và bài tập phối hợp

52

- Một số động tác bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- Ôn tập kĩ thuật tại chỗ chuyền và băt bóng hai tay trước ngực bật đất

- Trò chơi: (GV chọn)

53

Tuần 27

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….….

9

KIỂM TRA

GIỮA KỲ II

Bài TD Liên hoàn 30 nhịp

Kiểm tra kĩ thuật biên độ động tác bài thể dục liên hoàn 30 nhịp

1

54

Ôn Kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập nhóm.

Trò chơi vận động: Thi tâng cầu và đánh cầu cao tay bên phải.

55

Tuần 28

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….….

Ôn kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Trò chơi vận động

56

Hoàn thiện kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Trò chơi vận động: Đẩy gậy.

- Trò chơi: (GV chọn)

57

Tuần 29

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông.

58

Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông.

59

Tuần 30

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….….

Bài số 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải

KĨ thuật bổ trợ di chuyển ngang.

60

Ôn kĩ thuật bổ trợ di chuyển ngang.

Kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

61

Tuần 31

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cá nhân

62

Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập cặp đôi

63

Tuần 32

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Ôn kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải: Luyện tập nhóm.

64

Hoàn thiện kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

Trò chơi vận động: Thi đánh cầu qua lại

65

Tuần 33

Trang phục gọn gàng, kế hoạch bài dạy, còi, vợt và quả cầu lông,tranh ảnh, sách GDTC….

Thi đấu - Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông.

- Trò chơi: (GV chọn).

66

10

KIỂM TRA

HỌC KỲ II

Cầu lông

- Kiểm tra KT phát cầu xa và KT đỡ cầu cao tay (bên phải )

1

67

Tuần 34

Trang phục gọn gàng, còi, bóng rổ,

Dây đánh đích, Đồng hồ bấm giây,

11

KIỂM TRA

TC RLTT

- Bật xa tại chổ

Chạy nhanh 30m tính thời gian.

- Tính thành tích bật xa tại chổ

- Chạy nhanh 30m tính thời gian.

1

68

KIỂM TRA

TC RLTT

Tại chỗ gập bụng.

Số lần / thời gian

1

69

Tuần 35

Trang phục gọn gàng, còi,

Đồng hồ bấm giây

KIỂM TRA

TC RLTT

Chạy tùy sức 5 phút (m)

Tính thành tích ( quảng đường )

1

70

Xét duyệt của tổ chuyên môn

Xét duyệt của BGH Người lập

......, 11 tháng 8 năm 2023

Người lập

Tải phụ lục 1, 2 Giáo dục thể chất lớp 7 Kết nối tri thức

Kế hoạch giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức của giáo viên được Hoatieu.vn chia sẻ đến thầy cô dưới đây là mẫu phụ lục 1 và phụ lục 2 môn Giáo dục thể chất lớp 7 file Word bản đẹp. Nội dung khung kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức thiết kế theo hướng dẫn của Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT là cơ sở để thầy cô lên kế hoạch giảng dạy trong năm học 2023 - 2024 sao cho phù hợp với tình hình ở trường, lớp, địa phương mình công tác. Sau đây là nội dung chi tiết Phụ lục 1, 2 Khung kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 7.

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Trường.....................................

Tổ:...........................................

Họ và tên GV:..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT, KHỐI LỚP: 7

(Năm học 2023 - 2024)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 35 tuần = 70 tiết

Học kì I: 18 tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần = 34 tiết

STTChủ đềSố tiết

Yêu cầu cần đạt

1Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện TDTT.

00

(tích hợp vào các tiết thực hành)

- Biết lựa chọn và sử dụng các yếu tố của mòi trường tự nhiên có lợi cho sức khoè đề luyện tập.
2

CHẠY CỰ LY NGẮN (60m)

Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m

10

3 tiết

3 tiết

4tiết

- Nhận biết được nội dung, yêu cầu phối hợp các giai đoạn xuất phát,
chạy lao sau xuất phát; biết cách luyện tập.

-Thực hiện và phôi hợp được giai đoạn xuất phát, chạy lao sau xuất phát.

-Nhận biết được nội dung, yêu cầu phối hợp giai đoạn chạy lao sau xuất phát
và chạy giữa quãng; biết cách luyện tập và một số điều luật ừong thi đấu điền kinh.

-Kĩ năng: Phối hợp được giai đoạn chạy lao sau xuất phát với giai đoạn chạy giữa quãng.

Nhận biết được nội dung, yêu cầu luyện tập phối hợp các giai đoạn chạy
cự li ngắn; biết cách luyện tập.

Thực hiện và phối hợp được các giai đoạn cùa chạy cự li ngắn (60 m)

3

NHẢY XA KIỂU NGỒI

Bài 1: Kỹ thuật giậm nhảy và bước bộ

Bài 2: Kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy

Bài 3: Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát

Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi

15

4 tiết

3 tiết

4 tiết

4 tiết

-Nhận biết được mục đích, nội dung, yêu cầu và cách luyện tập kĩ thuật
giậm nhảy và bước bộ.

-Kĩ năng: Thực hiện được kĩ thuật giậm nhày và bước bộ.

- Nhận biết được kĩ thuật chạy đà và cách phối hợp với giậm nhảy,
bước bộ.

-Nhận biết được kĩ thuật và cách luyện tập giai đoạn bay trên không và
rơi xuống cát

-Thực hiện và phối hợp được kĩ thuật giai đoạn bay trên không và rơi xuống cát.

-Nhận biết được nội dung, yêu cầu và cách luyện tập phối hợp các giai
đoạn của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi; biết vận dụng một số điều luật trong thi đấu điền kinh đề học tập và rèn luyện

-Phối hợp được các giai đoạn của kĩ thuãt

4

CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong cự ly trung bình

9

3 tiết

3 tiết

3 tiết

- Nhận biết được nội dung, yêu cầu trong phối hợp các hoạt động chạy
giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng; biết cách luyện tập và khắc phục hiện tượng “cực điềm" xảy ra khi chạy cự li trung binh.

- Phối hợp được các hoạt động trong chạy giữa quãng trên đường thẳng,
đường vòng.

- Nhận biết được nội dung, yêu cầu phối hợp giai đoạn xuất phát và tăng
tốc độ sau xuất phát; biết cách luyện tập.

- Phổi hợp được giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.

- Nhận biết được mục đich, nội dung, yêu cầu luyện tập, biết cách tự luyện tập.

- Thực hiện được các yêu cầu về phối hợp chạy giữa quãng với chạy về đích;

- Phối hợp được các giai đoạn chạy cự li trung binh.

5

Bài thể dục.

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 1 đến nhịp 16).

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 17 đến nhịp 32)

7

3 tiết

4 tiết

- Nhận biết được động tác và biết cách luyện tập.

-Thực hiện các động tác đúng trình tự và nhịp điệu.

6

TTTC (đá cầu).

- BÀI 1: Kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chán

Bài 2: Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân

Bài 3: Kĩ thuật đỡ cầu băng đùi

Bài 4: Kĩ thuật chuyền cầu băng má trong bàn chân

24

6 tiết

6 tiết

6 tiết

6 tiết

-Nhận biết được cấu trúc kĩ thuật đá cầu bằng má trong bàn chân;biết cách xử li một số tinh huống khi phối hợp đồng đội và cách luyện tập.

- Thực hiện được kĩ thuật đá cầu bằng má trong bàn chân và bài tập phối hợp đồng đội.

Nhận biết được cấu trúc bài tập bổ trợ, kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân , biết một sổ điều của luật thi đấu đá câu cơ bản và cách luyện tập.

-Thực hiện được bài tập bổ trợ, Kĩ thuật đỡ cầu băng đùi; vận dụng được một số điều luật đá cầu để luyện tập và thi đấu tập.

-Nhận biết được cấu trúc bài tập bổ trợ, Kĩ thuật đỡ cầu băng đùi; biết cách luyện tập vã lựa chọn để rèn luyện thể lực.

- Thực hiện được các bài tập bồ trợ và Kĩ thuật đỡ cầu băng đùi; lựa chọn được TCVĐ phù hợp với mục đich và nội dung học tập để tự rèn luyện.

-Thực hiện được bài tập bổ trợ, Kĩ thuật chuyền cầu băng má trong bàn chân; vận dụng được một số điều luật đá cầu để luyện tập và thi đấu tập.

-Nhận biết được cấu trúc bài tập bổ trợ, Kĩ thuật chuyền cầu băng má trong bàn chân; biết cách luyện tập và lựa chọn để rèn luyện thể lực.

- Thực hiện được các bài tập bồ trợ và Kĩ thuật chuyền cầu băng má trong bàn chân; lựa chọn được phù hợp với mục đich và nội dung học tập để tự rèn luyện.

Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

(Năm học 2023 - 2024)

1. Khối lớp: 7; Số học sinh:...........................

Cả năm: 35 tuần = 70 tiết

Học kỳ I:18 tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần = 34 tiết

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức bản đẹp

Mời các bạn tải file word đầy đủ để tham khảo

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
2 1.010
0 Bình luận
Sắp xếp theo