Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 5 môn Đạo đức

Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 5 môn Đạo đức - Năm học 2024-2025 thì Bộ sách giáo khoa mới lớp 5 được Bộ GD phê duyệt sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc. Sau đây HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo 6 biểu mẫu sử dụng trong công tác lựa chọn sách giáo khoa Đạo đức lớp 5 theo chuẩn quy định của Bộ trong chương trình GDPT 2018. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Hồ sơ lựa chọn SGK mới lớp 5 môn Đạo đức
Hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức

1. Phiếu lựa chọn SGK Đạo đức lớp 5

TRƯỜNG TH&THCS .........

TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 NĂM HỌC 2024-2025

MÔN/HĐGD: ĐẠO ĐỨC

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức trong danh mục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; căn cứ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh ......... ban hành, tôi lựa chọn sách giáo khoa như sau:

STT

Tên

sách giáo khoa

Tổng chủ biên/Chủ biên

Nhà xuất bản

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Đạo đức 5

(Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Đạo đức 5

(Bộ Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 5

(Bộ Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đồ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý:Nếu lựa chọn sách giáo khoa nào thì ghi số 1 vào ô “Lựa chọn”; nếu không lựa chọn sách giáo khoa nào thì ghi số 0 vào ô “Không lựa chọn”.

........., ngày ...... tháng ....... năm 2024.

NGƯỜI BỎ PHIẾU

(Họ và tên, chữ ký)

........................................

2. Bản nhận xét cá nhân SGK lớp 5 môn Đạo đức

TRƯỜNG TH&THCS .........

TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

MÔN/HĐGD: ĐẠO ĐỨC

(Theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../2024 của UBND tỉnh ......... về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh .........)

I. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên: ..................

Chức vụ: Giáo viên – Phó tổ trưởng tổ chuyên môn 4+5

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học & Trung học cơ sở ........., thành phố ..........

II. CÁC CĂN CỨ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../2024 của UBND tỉnh ......... về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh .........;

Thực hiện Công văn số 125/PGDĐT- GDTH ngày 01/3/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ......... về thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-TH&THCSMK của Hiệu trưởng Trường Tiểu học&THCS ......... ngày …/3/2024 về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024- 2025 của tổ chuyên môn 4+5 Trường Tiểu học&Trung học cơ sở ..........

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu sách giáo khoa môn lớp 5 trong Danh mục sách giáo khoa lớp 5 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo phê duyệt, căn cứ các Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh ......... đã ban hành, tôi xin báo cáo kết quả nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn Đạo đức lớp 5 được phân công, phụ trách. Cụ thể như sau:

1. Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống(Nhà xuất bảnGiáo dục Việt Nam), tác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Tiêu chí

Nhận xét, đánh giá

I. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý tỉnh ..........

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý tỉnh ..........

2. Hình ảnh, ngôn ngữ và các tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa chuẩn mực, khoa học, hiện đại; phù hợp, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh tại tỉnh ..........

Hình ảnh, ngôn ngữ và các tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa chuẩn mực, khoa học, hiện đại; phù hợp, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh tỉnh ..........

3. Các chủ đề/bài học trong sách tạo điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, các hoạt động trải nghiệm.

Nội dung các chủ đề/bài học trong sách tạo điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường tại tỉnh ..........

Xem chi tiết tại file tải về.

3. Biên bản họp tổ chuyên môn đánh giá, đề xuất lựa chọn SGK Đạo đức 5

Xem chi tiết tại file tải về.

4. Phiếu nhận xét, đánh giá SGK Đạo đức 5 KNTT

Xem chi tiết tại file tải về.

5. Phiếu nhận xét, đánh giá SGK Đạo đức lớp 5 CTST

Xem chi tiết tại file tải về.

6. Phiếu nhận xét, đánh giá SGK Đạo đức lớp 5 Cánh Diều

Xem chi tiết tại file tải về.

 Mời các bạn tải về biểu mẫu lựa chọn SGK mới lớp 5 môn Đạo đức để xem trọn bộ nội dung.

 Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu

Đánh giá bài viết
3 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo