Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm modul 4.0: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

Bài tập cuối khóa mô đun 4 HĐTN, HN

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cân (1) .............., phân tích (2) ...... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) ...........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc. (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở và linh hoạt của chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời gian cho các nội dung. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Mở và linh hoạt trong việc học sinh có thể lựa chọn nhà giáo dục theo nhu cầu nguyện vọng của các em.

C. Mở và linh hoạt trong việc có thể tổ chức hoặc không tổ chức đổi với từng lớp, hoặc từng cấp học.

D. Mở và linh hoạt trong việc có thể đánh giá hoặc không đánh giá kết quả giáo dục của học sinh.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

A. Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Là bản dự hoạch triển khai tất cả các hoạt động của giáo viên trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu giáo dục của chương trình.

C. Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của nhà trường.

D. Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của học sinh trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

A. Là một căn cứ quan trọng để giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục các chủ đề.

B. Là cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch bộ môn.

C. Là cơ sở để đánh giá giáo viên, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất định giữa các bộ môn với nhau trong thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

A. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.
Đảm bảo tính logicĐảm bảo duy trì và thực hiện mạch nội dung, mạch hoạt động được quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: chú ý đến sự phù hợp trong cách trình bày, cấu trúc với kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục khác.
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc là có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của giáo viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn thể hiện qua những công việc nào dưới đây?

A. Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạchNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

C. Lập kế hoạch dự thảo để trình tổ trưởng chuyên môn phê duyệt

D. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiệnNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 12. Chọn các đáp án đúng

Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Phòng học bộ môn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Tình hình tài chính trong năm học

D. Thiết bị dạy học và giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và ghép bước ở cột trải tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phóng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/lớp của tổ chuyên mônXây dựng các loại kế hoạch như: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối lớp; kế hoạch đánh giá chủ đề, đánh giá định kì, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện yêu cầu cần đạt của chương trình.
Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành cho hoạt động hướng đến xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS là bao nhiêu?

A. 20%

B. 25%Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. 30%

D. 35%

Câu 16. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

A. Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

A. (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục

C. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục

D. (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 4,3 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. 3, 2, 4, 1

D. 2,3,1, 5

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?

A. Là kịch bản giáo dục của giáo viên với mỗi đối tượng học sinh và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong không gian và thời gian cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và công cụ đánh giá phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá...và những câu hỏi, bài tập mà giáo viên dự kiến tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

C. Là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, chuẩn bị, phương pháp, chuỗi hoạt động giáo dục và kiểm tra đánh giá của từng tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

D. Là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

A. Đảm bảo đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

B. Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục, bao gồm: Nhận diện/ khám phá, kết nối kinh nghiệm; luyện tập thực hành; vận dụng/ mở rộng.

C. Đảm bảo sự đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động: đa dạng hóa các phương pháp tổ chức hoạt động và kiểm tra đánh giá.

D. Đảm bảo giáo viên phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?

A. Đảm bảo đúng 2 phần của hoạt động sinh hoạt dưới cờ là phần nghi lễ và phần sinh hoạt chủ đề.

B. Đảm bảo đa dạng các lực lượng tham gia.

C. Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu trong hoạt động sinh hoạt dưới Cờ cũng như mục tiêu của sinh hoạt chủ đề, đảm bảo đáp ứng được các YCCĐ trong chương trình HĐTN, HN.

D. Đảm bảo thể hiện đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện khám phá, kết nối kinh nghiệm; luyện tập thực hành; vận dụng/mở rộng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Kịch bản “học sinh điều hành” và “học sinh kết hợp với giáo viên điều hành” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp phát triển tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học sinh?

A. Năng lực thích ứng với cuộc sống

B. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt độngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

D. Năng lực định hướng nghề nghiệp

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lý nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN

(3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN

(4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

B. (2) --> (1) --> (3) --> (5)

C. (2) --> (1) --> (3) --> (4) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. (1) --> (2) --> (3) --> (5)

Câu 24. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ để?

A. Yêu cầu cần đạt của chủ đềNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Đặc điểm, trình độ của học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Kinh nghiệm của giáo viên.

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mức độ phù hợp của thiết bị giáo dục và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào?

(1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng

(2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm

(3) Hoạt động nhận diện khám phá

(4) Hoạt động luyện tập/ thực hành

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

B. (2) --> (1) --> (3) --> (4)

C. (3) --> (2) --> (4) --> (1) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. (1) --> (4) --> (3) --> (2)

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

A. Mục tiêu chủ đề

B. Tiến trình tổ chức chủ đề

C. Thiết bị giáo dục và học liệu

D. Lựa chọn chủ đề bắt buộcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây?

(1) Chuyển giao nhiệm vụ

(2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

(3) Thực hiện nhiệm vụ

(4) Báo cáo kết quả và thảo luận

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

B. (2) --> (1) --> (3) --> (4)

C. (1) --> (4) --> (3) --> (2)

D. (1) --> (3) --> (4) --> (2)Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt “Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau ” là biểu hiện của năng lực đặc thù nào được hình thành trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS?

A. Thiết kế và tổ chức hoạt động

B. Giải quyết vấn đề và sáng tạo

C. Định hướng nghề nghiệp

D. Thích ứng với cuộc sốngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Loại hình hoạt động nào không phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

A. Sinh hoạt dưới cờ

B. Hoạt động ngoài giờ lên lớpNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Sinh hoạt lớp.

D. Trải nghiệm thường xuyên

Câu 31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán:

A. tư duy một cách hệ thống về các thành tổ hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

C. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn...

D. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tổ cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp.

Câu 32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những Công việc nào dưới đây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạch.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

C. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; Thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Lập danh sách giáo viên đại trả cần hỗ trợ trình báo kết quả

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào dưới đây?

A. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn

C. Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; Hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
3 23.517
0 Bình luận
Sắp xếp theo