Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án Lịch sử - Địa lý module 9 Tiểu học mà Hoatieu.vn giới thiệu chứa các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul/module 9 Tiểu học.

1. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 phần ôn tập

1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn là:

tạo điều kiện ứng dụng CNTTvà truyền thông trong dạy học bộ môn.

tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trinh.

khuyến khích GV đưa ra các nhiệm vụ học tập để HS tự học với nguồn học liệu có sẵn

trên internet. O đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn.

2. Phương pháp kiểm tra viết giúp cho người đánh giá thu được các chứng cứ về kết quả học tập của người học thông qua

các bài viết trên giấy hoặc trên máy tính.

các bài viết trên giấy.

các bài viết trên máy tính.

các bài viết trên giấy và trên máy tính.

3. Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của khi người học tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.

4. Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của HS tiểu học

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS cần đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS đã đạt được.

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực Lịch sử và Địa li trong sự phát triển các năng lực chung.

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS cần hoặc đã đạt được.

5. Đề kiểm tra viết trong đánh giá định kì nên thiết kế là

câu hỏi tự luận.

câu hỏi trắc nghiệm.

câu hỏi tự luận hoặc câu hỏi trắc nghiệm.

kết hợp câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia.

Yêu cầu HS tự học là chính.

Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

Tăng cường dạy học theo nhóm.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp đề cập đến việc theo dõi HS thực hiện các hoạt động hoặc nhận xét một sản phẩm do HS làm ra chính là phương pháp ...

Quan sát.

Hỏi đáp.

Trực quan.

Đánh giá hồ sơ học tập của HS.

9. Chọn đáp án đúng nhất

GV tổ chức cho HS vận dụng những hiểu biết của mình về tiến trình phát triển của một sự kiện lịch sử để mô tả được quá trình phát triển của sự kiện lịch sử. Đó là phương pháp

Sử dụng đường thời gian.

Sử dụng đồ dùng trực quan.

Sơ đồ.

Bản đồ.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực HS trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học là

Tự đánh giá.

rubric.

quan sát.

đánh giá thường xuyên.

2. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là

hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thống. Ô hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là

thiết kế dạy học.

dạy học và tổ chức hoạt động.

cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là

hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.

hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.

hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm Cở sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong ngoài lớp học một cách tích cực.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, những điều mà giáo viên đó cần lưu ý là

không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

không nên tải về và chia sẻ vi vi phạm bản quyền.

nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, các phần mềm dạy học môn Lịch sử và Địa lí được phân chia thành 03 nhóm là

phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn; Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

phần mềm thiết kế và biên tập nội dung dạy học, phần mềm hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy, phần mềm hỗ trợ quản lí công việc của GV.

phần mềm biên tập nội dung dạy học, phần mềm giúp triển khai hoạt động dạy học, phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học cho GV, phần mềm quản lí công việc của GV, phần mềm biên soạn nội dung bài dạy.

2. Đâu là phần mềm không sử dụng cho môn Lịch sử và Địa lí

Video Editor.

Crocodile Physics

Microsoft Power Point.

Activ inspire.

3. Bảng tương tác có những ưu điểm gì trong quá trình dạy học?

Xây dựng bài giảng phù hợp với nhu cầu của HS và tạo môi trường tương tác toàn diện.

Tạo môi trường hứng thú học tập cho HS.

HS dễ dàng xây dựng được các mô hình hiện vật.

Khuyến khích HS tự xây dựng bài giảng của mình.

4. Để thiết kế video clip (2 – 3 phút) ở dạng giới thiệu về các loài động vật sống trên cạn thông qua hình ảnh, giáo viên có thể sử dụng

Class Dojo.

Paint.

Video Editor.

Microsoft Word.

5. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là

https://elearning.moet.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

6. GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng

thiết bị công nghệ.

đồ dùng dạy học.

nguồn học liệu số.

đào tạo điện tử (e-Learning).

7. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục

ActivInspire.

Máy chiếu.

Google Classroom.

Kahoot.

8. Giáo viên sử dụng phần mềm MS-PowerPoint để xây dựng bài giảng “Văn Lang, Âu Lạc” trong môn Lịch sử và Địa lí cho HS lớp 5. MS-PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ HS.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

9. Giáo viên triển khai dạy học nội dung chủ đề “Văn Lang, Âu Lạc” trong môn Lịch sử và Địa lí cho HS lớp 5 bằng phần mềm ActivInspire. Giáo viên đang thực hiện

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

phát triển nội dung bài dạy.

10. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Câu trả lời đúng

“Trong quá trình sử dụng Internet phục vụ mục đích ứng dụng CNTT trong dạy học, GV còn có thể tham gia các mạng xã hội Với các hoạt động trên mạng xã hội, GV hết sức chú ý tuân thủ các qui định của pháp luật có liên quan như bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, bộ qui tắc ứng xử trên mạng xã hội,…”.

4. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 nội dung 3

1. Đâu là cơ sở lựa chọn các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phù hợp thực tiễn dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học:

Đặc trưng của môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học.

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Điều kiện thực tiễn ở nhà trường.

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT.

2. Để lựa chọn phần mềm phù hợp trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản nào sau đây?

Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số.

Phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Điều kiện triển khai.

Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm.

3. Định hướng ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học gồm

tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic.

tìm kiếm và biên tập hình ảnh, Thiết kế Infographic, Thiết kế Infographic, Tìm kiếm và biên tập video, Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện.

thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện.

tìm kiếm và biên tập video.

4. Định hướng ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học gồm

sử dụng phần mềm trình chiếu MS – Powerpoint để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học trực tiếp và thiết kế câu hỏi bằng Google Forms cho dạy học trực tuyến.

thiết kế câu hỏi bằng Youtube.

thiết kế câu hỏi bằng Video editor.

thiết kế câu hỏi bằng Microsoft Padlet.

5. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy môn Lịch sử và Địa lí có ứng dụng CNTT

Câu trả lời

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.
2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng
3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá
4 Thiết kế các hoạt động học cụ thể
5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

6. Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể.

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng.

7. Khi dạy học môn Lịch sử và Địa lí, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua

Youtube

OneNote

Video Editor

Google Forms

8. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được sự ra đời của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học” (Lịch sử và Địa lí – Lớp 5). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Yêu cầu học sinh nộp sản phẩm “bài trình chiếu giới thiệu thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học” qua Microsoft Teams.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

9. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học” (Lịch sử và Địa lí – Lớp 5). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Microsoft Padlet.

Dạy học thông qua Padlet.

Dạy học thông qua Class Dojo.

Dạy học thông qua Google Meet và Youtube.

10. GV dùng phần mềm nào để cắt/ghép/thêm phụ đề cho đoạn phim nói về chủ đề “Văn Lang, Âu Lạc” (Lịch sử và Địa lí – Lớp 5)?

Youtube.

Microsoft PowerPoint.

Gmail.

Video Editor.

5. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 nội dung 4

1. Chọn đáp án SAI. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức

sinh hoạt tổ chuyên môn.

tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

khoá bồi dưỡng tập trung.

bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ

3.

4.

1.

2.

3. Sự hiểu biết của GV về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là

GV khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

GV liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

GV thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.

GV bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

4. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường Tiểu học bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

5. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, bước đầu tiên GV cần phải làm gì?

Xác định nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất, học liệu phục vụ bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn.

Khảo sát nhu cầu và phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT trong dạy học và giáo dục của GV, cơ sở đào tạo, địa phương.

Xác định hình thức và các phương pháp bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn.

Xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn.

6. Đáp án Lịch sử - Địa lý module 9 Hoạt động 1 khám phá

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

1 Theo Luật CNTT 2017, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số

2 Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng mô hình phân lớp với 4 lớp cơ bản: Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến; Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác.
3 Tính thông minh của CNTT trong dạy học, giáo dục cho phép có thể xây dựng, tạo ra các bài kiểm tra đánh giá mang tính hệ thống có thể dùng chung kết quả đánh giá dựa vào các ưu thế của CNTT và các thành tựu có liên quan
4 Việc áp dụng các nền tảng số trong giáo dục tạo ra các cơ hội để kết nối hạ tầng trong mọi lĩnh vực, mọi khâu của quá trình dạy học, giáo dục; tăng khả năng tương tác và sự linh hoạt cho người học trong không gian và thời gian thực – ảo, môi trường học tập thực - ảo (physical-cyber environment interaction) dựa trên nền tảng số.
Theo Luật CNTT 2017, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập , xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số

7. Đáp án Lịch sử - Địa lý module 9 Hoạt động 2 chuyển đổi

Đáp án Lịch sử - Địa lý module 9

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Lớp học đảo ngược (flipped classroom) có thể xem là một hình thức dạy học mới theo mô hình học kết hợp. Mô hình này đã khai thác triệt để ưu điểm của công nghệ thông tin và giải quyết một cách khá hiệu quả các hạn chế của dạy học truyền thống bằng cách ……(1) …….. Sự đảo ngược triển khai theo hướng……(2)………… Cụ thể, lớp học đảo ngược tiến hành giao nhiệm vụ học tập thông qua học liệu số và công nghệ thông tin trong một thời gian nhất định với các gợi ý và hướng dẫn kĩ thuật theo ý tưởng sư phạm, sau đó sẽ tiến hành học tập trực tiếp bằng tương tác với yêu cầu kiểm tra, đánh giá về kết quả học tập gián tiếp trước và tiếp tục mở rộng, phát triển tri thức cho người học, giải đáp thắc mắc, thực hành chuyên sâu để hoàn thiện kĩ năng, phát triển người học. Lớp học đảo ngược là cơ hội để lấy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả. Lớp học đảo ngược cho phép …………(3)……………………Tại lớp học, người học chủ động trong thảo luận theo định hướng và nhu cầu cá nhân. Lớp học này khả thi………(4)………………… Đây là điều kiện cần khi thực hiện với điều kiện nhất định về CNTT, học liệu số, thiết bị công nghệ.

A. người học tự học, học có sự gợi ý gián tiếp, thực hiện bài tập, thảo luận trước và sau đó học trực tiếp với người dạy bằng tương tác thực

B. dành thời gian nhiều hơn với từng cá nhân: người chưa hiểu kĩ bài học, có nhu cầu phát triển, có tiềm năng, …

C. với HS có khả năng tự học, có kỉ luật và ý chí

D. “đảo ngược” quá trình dạy học

1 D 2 A 4 C 3 B

2. Nội dung câu hỏi

Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học, tương tự cách phân chia trong các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, học có sự trợ giúp của máy tính; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, học kết hợp ; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, học từ xa

8. Đáp án Lịch sử - Địa lý module 9 Hoạt động 3 tự học

Thầy cô hãy trình bày vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục

Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là:

1. Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.

2.Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh.

3. Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

4. Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 tiểu học được cập nhật theo chương trình tập huấn module mới nhất của Bộ giáo dục đào tạo. Hiện đáp án và các tài liệu học tập module có liên quan vẫn đang được HoaTieu.vn liên tục tổng hợp để gửi tới bạn đọc. Xin thầy cô chia sẻ ý kiến đóng góp để đáp án được hoàn thiện và chính xác hơn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
8 109.206
0 Bình luận
Sắp xếp theo