Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ

Phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ có hiệu lực ngày 08/10/2015, quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành trong chính lĩnh vực giao thông

Thông tư quy định nhiệm vụ quyền hạn kiểm soát của cảnh sát giao thông số 65/2012/TT-BCA

Thông tư hướng dẫn Luật cư trú số 35/2014/TT-BCA

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/TT-BCAHà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ CHÁY, NỔ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013);

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2006 và năm 2009);

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp; Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các lực lượng khác trong Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ.

Điều 3. Nguyên tắc tiến hành hoạt động điều tra và phối hợp điều tra các vụ cháy, nổ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp công tác theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Bảo đảm nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Thẩm quyền điều tra các vụ cháy, nổ được xác định theo quy định của pháp luật về tổ chức điều tra hình sự.

4. Cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị Cảnh sát Kỹ thuật hình sự cấp dưới chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Giám định viên, Cán bộ khám nghiệm hiện trường, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng được ủy nhiệm của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định và kết luận của mình.

Chương II.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ CHÁY, NỔ

Điều 4. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn

1. Tiếp nhận tin báo của cá nhân, cơ quan, tổ chức về các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn và khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ tin báo.

2. Khi xác định có vụ cháy, nổ, Công an xã, phường, thị trấn (viết gọn là Công an cấp xã) có trách nhiệm báo cho Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện chữa cháy và báo cáo Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (viết gọn là Công an cấp huyện).

3. Tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực cháy, nổ theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Phát hiện, ghi nhận các dấu vết, vật chứng để lại hiện trường; tìm người biết việc để lấy lời khai hoặc ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), số điện thoại của họ để phục vụ công tác điều tra. Báo cáo cụ thể tình hình có liên quan và bàn giao những công việc đã làm cho cơ quan, người có thẩm quyền.

4. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ khi được yêu cầu.

Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh

1. Chủ trì giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu đối với các vụ cháy thuộc một trong các trường hợp sau: Không có người chết; có 01 người bị thương; không có yếu tố nước ngoài; diện tích đám cháy dưới 500 m2 hoặc thiệt hại ước tính dưới 03 tỷ đồng (căn cứ thống kê ban đầu).

Khi tiến hành giải quyết, xử lý các vụ cháy nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra ban đầu thì tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tổ chức điều tra hình sự.

Đối với các vụ cháy có dấu hiệu tội phạm khác không thuộc thẩm quyền điều tra thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chức điều tra hình sự.

2. Phối hợp với Cơ quan điều tra; Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp trên thực hiện việc khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra khác theo yêu cầu khi các cơ quan này chủ trì tiến hành điều tra vụ cháy, nổ.

3. Tiếp nhận hồ sơ, tang vật, phương tiện và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính những vụ cháy, nổ không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính do Cơ quan điều tra chuyển giao để xử phạt theo thẩm quyền.

Đánh giá bài viết
1 1.478
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo