Tải Quyết định 511/QĐ-BTP Kế hoạch Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh 2024 file Doc, Pdf

Ngày 28/03/2024, Bộ Tư Pháp đã chính thức ban hành Quyết định 511/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp. Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo

Quyết định 511/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày ban hành, bao gồm các nội dung đối với cụ thể hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

- Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền.

- Tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động.

+ Rà soát, quản lý theo dõi lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên, nữ chuyên môn cần cho quân đội, phương tiện cần huy động cho chiến tranh và nguồn nhập ngũ năm 2025.

+ Tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ Ban chỉ huy, cán bộ tự vệ; huấn luyện tự vệ, lực lượng dự bị động viên; hội thi, hội thao; diễn tập của Bộ Quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền.

- Giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

+ Phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

- Thông tin tuyên truyền về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh ở Bộ, ngành Tư pháp.

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh.

- Bảo đảm ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định 511 về Kế hoạch Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo tại đây:

Nội dung Quyết định 511 Bộ Tư Pháp

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024 CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TM ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt Kế hoạch công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2024;

Theo đề nghị của Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục DQTV-BTTM;
- Lưu: VT, VP, (BCHQS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Tịnh

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm Quyết định số 511/QĐ-BTP ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Quốc phòng.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp trong việc thi hành Luật Quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ; Luật dự bị động viên và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

2. Yêu cầu

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và các nhiệm vụ được giao liên quan đến thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị chủ trì, người đứng đầu đơn vị phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền

a) Tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

b) Lồng ghép lãnh đạo thực hiện công tác dân quân tự vệ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Quyết định ban hành Kế hoạch;

- Thời gian thực hiện: Hằng tháng trong năm 2024.

c) Triển khai và thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền và kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Quyết định, văn bản/kế hoạch;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của từng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

d) Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan nghiên cứu xây dựng các kế hoạch/phương án tác chiến

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Kế hoạch, phương án;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên/Khi có yêu cầu.

đ) Tham mưu Lãnh đạo Bộ tham dự các phiên họp của Bộ Quốc phòng và các cuộc họp, hội nghị khác về công tác quốc phòng

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm dự kiến: Báo cáo, tài liệu;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

2. Tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Sản phẩm: Văn bản góp ý, thẩm định;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động

3.1. Rà soát, quản lý theo dõi lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên, nữ chuyên môn cần cho quân đội, phương tiện cần huy động cho chiến tranh và nguồn nhập ngũ năm 2025

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Công văn, văn bản, tài liệu hướng dẫn;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3.2. Tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ Ban chỉ huy, cán bộ tự vệ; huấn luyện tự vệ, lực lượng dự bị động viên; hội thi, hội thao; diễn tập của Bộ Quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3.3. Tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ thường trực cơ quan trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ huy quân sự Bộ; các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Giáo dục quốc phòng và an ninh

4.1. Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.2. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, các Trường Cao đẳng Luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

- Thời gian thực hiện: Theo Chương trình/Kế hoạch phối hợp.

5. Thông tin tuyên truyền về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh ở Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm: Tin, bài;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh

Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Bảo đảm ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Ban chỉ huy quân sự; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Sản phẩm: Kế hoạch, dự toán;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Bộ xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quốc phòng gửi Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo.

2. Giao Ban chỉ huy quân sự Bộ làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Kinh phí thực hiện trong Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính hoặc Văn phòng Bộ (đối với những đơn vị do Văn phòng Bộ quản lý kinh phí chi thường xuyên) để thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

5. Đề nghị Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

6. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; vận động, thuyết phục công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ tích cực tham gia công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh tại Bộ Tư pháp và cơ quan, đơn vị.

7. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể kịp thời phản ánh về Ban chỉ huy quân sự Bộ để tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Trên đây là toàn văn chi tiết Quyết định 511 về Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp. Ngoài ra mời bạn tham khảo các văn bản pháp luật khác có liên quan trên chuyên mục Văn bản pháp luật được đăng tải trên HoaTieu.vn.

Để tải Quyết định 511/QĐ-BTP, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápNgười ký:Nguyễn Thanh Tịnh
Số hiệu:511/QĐ-BTPLĩnh vực:Quốc phòng và an ninh
Ngày ban hành:28/03/2024Ngày hiệu lực:28/03/2024
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo