Quyết định số 2260/QĐ-BYT

Quyết định số 2260/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

BỘ Y TẾ
-----------

Số: 2260
/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”
------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban.

2. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó trưởng Ban.

4. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng Ban.

5. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Phó trưởng Ban.

6. Bà Phạm Thị Luyên, Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam, Ủy viên.

7. Ông Đỗ Hán, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC, Ủy viên.

10. Ông Phạm Văn Tác, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Ủy viên.

13. Ông Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện ĐKTƯ Huế, Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế tp Hồ Chí Minh, Ủy viên.

15. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Ủy viên.

Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Chuyên viên Vụ TCCB, Tổ trưởng.

2. Bà Nguyễn Bích Lưu, Chuyên viên Cục Quản lý KCB, Tổ viên.

3. Bà Ngô Thị Bích Hà, Chuyên viên Cục Quản lý KCB, Tổ viên.

4. Ông Trần Đức Thuận, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Tổ viên.

5. Bà Trần Thị Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Tổ viên.

6. Ông Lê Văn Quân, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổ viên.

7. Ông Vũ Anh Tuấn, Chuyên viên Công đoàn y tế Việt Nam, Tổ viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả việc thực hiện Đề án của các đơn vị khi triển khai thực hiện.

3. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Đánh giá bài viết
1 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo