Quyết định số 2056/QĐ-TTG

Quyết định số 2056/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 2056/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ
các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An
-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 3596/UBND-NL ngày 18 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2512/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6482/TTr-UBND.NN ngày 19 tháng 10 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 14821/BTC-TCDT ngày 03 tháng 11 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7874/BKH-KTDV ngày 04 tháng 11 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3649/BNN-CB ngày 05 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 3.000 tấn muối trắng thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt, thiếu muối ăn, cụ thể:

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1.000 tấn.

- Tỉnh Quảng Bình: 1.000 tấn.

- Tỉnh Nghệ An: 1.000 tấn.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số muối nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo