Quyết định 62/QĐ-BYT 2023 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế

Quyết định số 62/QĐ-BYT 2023 về sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực BHYT

Ngày 12/1/2023 Bộ y tế đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Quyết định 62/QĐ-BYT 2023

BỘ Y TẾ

_________

Số: 62/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYT ĐỊNH 
V việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo him y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định s 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, s tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Y t ế ;

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);

- Cục KSTTHC Văn phòng Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ;

- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC
BẢO HIỂM Y T THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B Y T

(Kèm theo Quyết định số 62/QĐ-BYT ngày 12 tháng 1 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung trong lĩnh vực BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, gồm:

TT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan

thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

1.1.002535

Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

Bảo hiểm y tế

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

2

1.1.002522

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

Bảo hiểm y tế

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

3

1.2.001058

Đổi thẻ bảo hiểm y tế

Nghị định số 104/2022/ NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

Bảo hiểm y tế

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

PHẦN II.  NỘI DUNG CỤ TH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, B SUNG CỦA TỪNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA B Y T

1. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục

Cấp thẻ bảo hiểm y tế (Sửa đổi Mu số 3 - Danh sách thành viên h gia đình của thủ tục hành chính, Mẫu số 4 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với người tham gia BHYT lần đầu ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT và Mẫu số 2 hoặc Mẫu số 3 (đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình) ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP cho các nhóm đối tượng sau:

1. Người sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHYT cho người lao động quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

2. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 15 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý quy định tại khoản 1 Điều 1; khoản 13 Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan BHXH căn cứ giấy ra viện do cơ sở KCB nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho đối tượng này để cấp thẻ BHYT.

5. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 Điều 3; các khoản 1, 2, 4 Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Bước 2: Người tham gia BHYT nộp cơ quan BHXH và chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Bước 3: Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và ký (vào ô người tiếp nhận hồ sơ và đưa Mẫu 4 tới người tham gia BHYT ký vào ô người nộp hồ sơ).

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp, qua đường bưu điện

Thành phần, số lưng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

1. Tờ khai tham gia, đi ề u chỉnh thông tin BHYT (của tổ chức, cá nhân đối với người tham gia BHYT) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và Danh sách đối tượng tham gia BHYT của tổ chức, cá nhân lập theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

2. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình và Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT lập theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia BHYT

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT

Lệ phí (nếu có)

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) đối với người tham gia BHYT lần đầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

- Mẫu số 2. Danh sách đối tượng tham gia BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

- Mẫu số 3. Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

- Mẫu số 4. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

1. Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định của Luật BHYT.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Căn cứ p háp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội; Luật s ố 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

................................

Thuộc tính Quyết định 62/QĐ-BYT 2023

Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:62/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:12/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Lĩnh vực:Hành chính

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Trần Văn Thuấn
Số hiệu:62/QĐ-BYTLĩnh vực:Y tế
Ngày ban hành:12/01/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
3 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo