Quyết định 359/QĐ-BYT 2023 Tài liệu “Hướng dẫn Phát hiện sớm – Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em”

Hướng dẫn Phát hiện sớm – Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em

Ngày 31/01/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 359/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn Phát hiện sớm – Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em”.

Ban hành kèm theo Quyết định số 359 2023 BYT là các hướng dẫn về triển khai phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ em khuyết tật; hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm một số dạng khuyết tật thường gặp như: Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị bàn chân khoèo bẩm sinh; Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị trật khớp háng bẩm sinh; Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ liệt mềm tay do tổn thương đám rối thần kinh cánh tay....

Quyết định 359/QĐ-BYT 2023

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN SỚM - CAN THIỆP SỚM KHUYẾT TẬT TRẺ EM”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-BYT ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập; Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng chỉnh sửa, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn Phát hiện sớm - Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em;

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-BYT ngày 03/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Tài liệu thay thế Tài liệu ban hành tại Quyết định số 970/QĐ-BYT ngày 29/3/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế Ban hành Tài liệu hướng dẫn Phát hiện sớm - Can thiệp sớm trẻ khuyết tật;

Căn cứ biên bản họp ngày 29/10/2022 và Biên bản họp ngày 08/11/2022 của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu tài liệu “Hướng dẫn Phát hiện sớm - Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn Phát hiện sớm - Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế; website Cục QLKCB;
- Tổ chức VH;
- Lưu: VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

HƯỚNG DẪN

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ EM KHUYẾT TẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 359/QĐ-BYT ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

1. PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. PGS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Ban soạn thảo

1.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Trưởng ban

2.

Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Phó Trưởng ban thường trực

3.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Phó Trưởng ban

4.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Ủy viên

5.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ Trưởng, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

Ủy viên

6.

Ông Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

7.

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Unicef tại Việt Nam.

Ủy viên

8.

Ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng, Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Ủy viên

9.

Ông Nguyễn Lân Hiếu, Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

10.

Ông Đỗ Chí Hùng, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện E.

Ủy viên

11.

Ông Lương Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai.

Ủy viên

12.

Ông Vũ Chí Dũng, Giám Đốc Trung tâm Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền và liệu pháp Phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

13.

Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

14.

Ông Thành Ngọc Minh, Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

15.

Ông Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

16.

Ông Đỗ Văn Cẩn, Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

17.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phụ trách khoa huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên

18.

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Ủy viên

19.

Bà Lê Thanh Vân, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý trị liệu, Trường Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên

20.

Ông Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth).

Ủy viên

21.

PGS. Đinh Thị Phương Hòa, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em - Bộ Y tế.

Ủy viên

22.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ủy viên

23.

Bà Cao Bích Thủy, Phó trưởng bộ môn Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Ủy viên

24.

Bà Bùi Thị Mai Hương, Viện dinh dưỡng Quốc Gia.

Ủy viên

25.

Bà Nguyễn Minh Lý, giảng viên bộ môn tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ủy viên

26.

Ông Phạm Dũng, Giám đốc Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV)

Ủy viên

27.

Ông Đỗ Ngọc Tùng, trưởng nhóm kỹ thuật hoạt động trị liệu, Hội trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH)

Ủy viên

28.

Bà Nguyễn Minh Hạnh, Chuyên viên chính, Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Ủy viên, thư ký

II. Tổ Biên tập

1.

Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Tổ trưởng

2.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Tổ phó

3.

Ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng, Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thành viên, thư ký

4.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch Phó trưởng phòng, Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

Thành viên

5.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương

Thành viên

6.

Bà Nguyễn Minh Hạnh, Chuyên viên chính, Phòng Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thành viên

7.

Bà Nguyễn Mai Hương, chuyên viên chính, Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

Thành viên

8.

Bà Đào Thị Hồng Hà, chuyên viên Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Thành viên

9.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Khoa PHCN, Bệnh viện Nhi Trung ương

Thành viên

10.

Ông Đỗ Đức Tuấn, chuyên viên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Thành viên

Thành viên

11.

Bà Nguyễn Hồng Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth)

Thành viên

12.

Bà Đỗ Hồng Châu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thành viên

13.

Ông Phạm Đức Viễn, Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth)

Thành viên

14.

Bà Phạm Lan Anh, Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth)

Thành viên

15.

Bà Ngô Yến Ly, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth)

Thành viên

16.

Bà Lương Thị Hằng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thành viên

BAN SOẠN THẢO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Biên soạn tài liệu “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật”

Chủ biên:

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên.

TS. Trần Quý Tường.

Ban Biên soạn:

1. PGS.TS. Trần Trọng Hải, Trưởng Ban Biên soạn

2. PGS.TS. Cao Minh Châu.

3. PGS.TS. Trần Văn Chương.

4. PGS.TS. Vũ Thị Bích Hạnh.

5. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thủy.

6. PGS. TS. Định Thị Phương Hòa

7. TS. Trần Thị Thu Hà.

8. TS. Phạm Thị Thu Hương.

9. BSCKII. Trịnh Quang Dũng.

10. TS. Nguyễn Thị Hương Giang.

11. Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình.

12. Ths. Lê Tuấn Đống.

13. ThS. Phạm Dũng.

14. ThS. Trần Ngọc Nghị.

15. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Ban Biên tập:

1. ThS. Lê Tuấn Đống.

2. BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Lịch.

3. Nguyễn Thị Hương Giang.

LỜI NÓI ĐẦU

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật là một nội dung quan trọng của phục hồi chức năng (PHCN) và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ).

Trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, các Bộ/ngành và Chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác phục hồi chức năng nói chung và hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật nói riêng; đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển công tác PHCN. Hệ thống khám, chữa bệnh, PHCN, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục trẻ em khuyết tật ở nước ta ngày càng phát triển rộng khắp từ tuyến trung ương đến xã, phường và cộng đồng. Chất lượng chăm sóc, khám, chữa bệnh, PHCN và năng lực cung cấp dịch vụ ngày càng được cải thiện. Mỗi năm có hàng triệu người bao gồm: Người khuyết tật, đối tượng trợ giúp xã hội và người dân nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được chăm sóc, PHCN, cải thiện chức năng, xóa bỏ mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần an sinh xã hội và phát triển đất nước.

Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 970/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật”. Bộ tài liệu này gồm: Tài liệu: “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật” (dành cho cán bộ quản lý); Tài liệu: “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật” (dành cho cán bộ y tế); Tài liệu: “Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho (dành cho cán bộ y tế và các bà mẹ). Bộ tài liệu này đã được biên soạn công phu với sự tham gia của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm về trẻ khuyết tật trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các kiến thức về phát hiện sớm, can thiệp sớm với trẻ khuyết tật trên thế giới cũng như tại Việt Nam có nhiều tiến bộ. Để kịp thời cập nhật, bổ sung các nội dung hướng dẫn mới, bổ sung hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm một số dạng khuyết tật chưa được đề cập trong Quyết định số 970/QĐ-BYT nêu trên, đồng thời cập nhật các phương pháp mới, kỹ thuật mới trong phát hiện sớm, can thiệp sớm với trẻ khuyết tật, ngày 26 tháng 8 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2318/QĐ-BYT về thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Bộ tài liệu “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật”.

Quan điểm biên soạn tài liệu: Ban soạn thảo đã kế thừa các nội dung của Bộ tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BYT năm 2012 có cập nhật, bổ sung các nội dung hướng dẫn mới, một số dạng khuyết tật phổ biến tại Việt Nam. Ban Biên soạn đã tham khảo tài liệu về PHCN, PHCNDVCĐ, hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật của WHO, UNICEF, tham khảo ý kiến của các chuyên gia PHCN trong nước và quốc tế để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam, Bộ tài liệu gồm:

- Tài liệu 1: Hướng dẫn tổ chức thực hiện Phát hiện sớm - Can thiệp sớm.

- Tài liệu 2: Hướng dẫn Phát hiện sớm - Can thiệp sớm một số dạng khuyết tật thường gặp.

Bộ Tài liệu này sử dụng cho cán bộ quản lý chương trình PHCNDVCĐ, cán bộ y tế từ tuyến trung ương đến cộng đồng; các cha mẹ, người thân, gia đình có trẻ em nghi ngờ rối loạn phát triển hoặc bị khuyết tật; các giáo viên, cộng tác viên PHCNDVCĐ, người chăm sóc trẻ tham khảo tài liệu nhằm hỗ trợ phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật.

Bộ Y tế đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu về kỹ thuật và nguồn lực của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) thông qua Dự án “Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho Trẻ em Khuyết tật từ 0 đến 6 tuổi” (Dự án DISTINCT) do Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), các chuyên gia PHCN của Hội PHCN Việt Nam, Hội đồng thẩm định và nghiệm thu tài liệu, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ Biên tập.

Sau nhiều lần hội thảo, xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực PHCN, đến nay, bộ tài liệu “Hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật” đã hoàn thiện.

Mặc dù, Ban Biên soạn đã hết sức cố gắng nhưng Bộ tài liệu khó tránh khỏi thiếu sót. Bộ Y tế kính mong bạn đọc gửi những nhận xét, phản hồi về Bộ tài liệu này để những lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. Các góp ý, xin gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh): địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

ASQ

Bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ theo độ tuổi và giai đoạn (Ages and Stages Questionnaires)

BS

Bác sĩ

BSCKI

Bác sĩ Chuyên khoa I

BV

Bệnh viện

YHCT - PHCN

Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

CT

Can thiệp

PHS - CTS

Phát hiện sớm - Can thiệp sớm

PHCN

Phục hồi chức năng

PHCNDVCĐ

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

DCCH

Dụng cụ chỉnh hình

HĐTL/OT

Hoạt động trị liệu

KTPT

Khuyết tật phát triển

KTTT

Khuyết tật trí tuệ

KTV

Kỹ thuật viên

MCHAT-R, MCHAT-R/F

Bộ công cụ sàng lọc nguy cơ tự kỷ

NNTL/ST

Ngôn ngữ trị liệu

TKT

Trẻ khuyết tật

LĐ-TB-XH

Lao động - Thương binh - Xã hội

VLTL/PT

Vật lý trị liệu

MỤC LỤC

TT

Nội dung

Trang

TÀI LIỆU 1

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁT HIỆN SỚM - CAN THIỆP SỚM

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ KHUYẾT TẬT, PHÁT HIỆN SỚM - CAN THIỆP SỚM TRẺ EM KHUYẾT TẬT

Bài 1

Tổng quan về trẻ khuyết tật

Bài 2

Hướng dẫn thực hiện phát hiện sớm can thiệp sớm trẻ khuyết tật theo nhóm

CHƯƠNG II

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI PHÁT HIỆN SỚM - CAN THIỆP SỚM TRẺ EM KHUYẾT TẬT

Bài 1

Công tác chuẩn bị tổ chức phát hiện sớm can thiệp sớm trẻ khuyết tật

Bài 2

Tổ chức thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật

Bài 3

Hướng dẫn thực hiện sàng lọc phát hiện rối loạn phát triển và dấu hiệu nghi ngờ khuyết tật

Bài 4

Khám đánh giá, phân loại khuyết tật và đánh giá nhu cầu can thiệp

TÀI LIỆU 2

HƯỚNG DẪN PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM MỘT SỐ DẠNG KHUYẾT TẬT THƯỜNG GẶP

CHƯƠNG I

PHÁT HIỆN SỚM - CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG

Bài 1

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị bàn chân khoèo bẩm sinh

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị trật khớp háng bẩm sinh

Bài 3

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ liệt mềm tay do tổn thương đám rối thần kinh cánh tay

Bài 4

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị xơ hóa cơ ức đòn chũm

Bài 5

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị liệt dây thần kinh vi ngoại biên

Bài 6

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị viêm đa rễ dây thần kinh

Bài 7

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị viêm đa dây thần kinh

Bài 8

Phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ mắc CMT

Bài 9

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị teo cơ giả phì đại

Bài 10

Phát hiện sớm, can thiệp sớm bệnh thoái hóa cơ tủy

Bài 11

Phát hiện sớm, can thiệp sớm tật nứt đốt sống ở trẻ em

Bài 12

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bị cong vẹo cột sống

Bài 13

Xử trí một số vấn đề về khớp gối ở trẻ em (chân vòng kiềng, chân chữ x)

Bài 14

Phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ có bàn chân bẹt

CHƯƠNG II

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT NGHE NÓI

Bài 1

Sàng lọc khiếm thính

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khiếm thính

Bài 3

Các giải pháp can thiệp khiếm thính

Bài 4

Cấy ốc tai điện tử với trẻ nghe kém

CHƯƠNG III

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ BỊ CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Bài 1

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ rối loạn âm lời nói

Bài 3

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ dính phanh lưỡi

Bài 4

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khe hở môi, vòm miệng

Bài 5

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ thiểu năng vòm mềm, hầu

CHƯƠNG IV

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ CÓ KHUYẾT TẬT VỀ NHÌN

Bài 1

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có bệnh mù màu và rối loạn sắc giác

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khiếm thị

Bài 3

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ nhược thị

Bài 4

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có bất thường phát triển thị giác bẩm sinh

Bài 5

Phát hiện sớm, can thiệp sớm tật khúc xạ ở trẻ em

Bài 6

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ chậm trưởng thành thị giác

CHƯƠNG V

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT VỀ THẦN KINH, TÂM THẦN

Bài 1

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ bại não

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Bài 3

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ rối loạn tăng động, giảm chú ý

Bài 4

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có rối loạn tic và hội chứng tourette

CHƯƠNG VI

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

Bài 1

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ chậm phát triển trí tuệ

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm hội chứng down

CHƯƠNG VII

PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM CÁC KHUYẾT TẬT KHÁC

Bài 1

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có tim bẩm sinh

Bài 2

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có dị tật đường tiêu hoá

Bài 3

Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có dị tật tay chân (thừa ngón tay/ngón chân)

Bài 4

Phát hiện sớm, can thiệp sớm bệnh thalassemia/thiếu máu hồng cầu hình liềm

Bài 5

Phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ có bệnh hemophilia

CHƯƠNG VIII

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC, DINH DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bài 1

Chăm sóc giảm nhẹ trẻ khuyết tật tại gia đình và cơ sở y tế

Bài 2

Chế độ tiết chế dinh dưỡng tại gia đình và tại cơ sở y tế

Bài 3

Thiết bị, dụng cụ, học liệu trong can thiệp sớm

Bài 4

Thiết bị, dụng cụ và công cụ trợ giúp

Bài 5

Dụng cụ Phục hồi chức năng

Chi tiết nội dung Tài liệu “Hướng dẫn Phát hiện sớm – Can thiệp sớm khuyết tật trẻ em” mời các bạn xem trong file tải về.

Thuộc tính Quyết định 359/QĐ-BYT

Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:359/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:31/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Trần Văn Thuấn
Số hiệu:359/QĐ-BYTLĩnh vực:Y tế
Ngày ban hành:31/01/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo