Quyết định 285/2013/QĐ-TTg

Quyết định 285/2013/QĐ-TTg về mở Sân bay Thọ Xuân do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 285/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC MỞ SÂN BAY THỌ XUÂN
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 909/BGTVT-KCHT ngày 29 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc mở Sân bay Thọ Xuân khai thác hàng không dân dụng, với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí:

- Sân bay Thọ Xuân nằm trong địa giới hành chính thuộc địa phận thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

+ Phía Đông giáp thôn Xuân Tân, Xuân Vinh - xã Xuân Hưng;

+ Phía Tây giáp thôn Đồng Tiến - xã Thọ Lâm;

+ Phía Nam giáp thôn Ngọc Lập, Đồng Thịnh - xã Xuân Sơn;

+ Phía Bắc giáp thôn Quần Ngọc - xã Thọ Lâm.

- Tọa độ điểm quy chiếu sân bay: Tọa độ điểm quy chiếu sân bay là giao điểm của trục tim đường CHC 13/31 và trục tim đường lăn S4, có tọa độ: 19°54'09''B - 105°28'09''Đ (hệ tọa độ WGS-84).

2. Loại hình sân bay: Sân bay nội địa, được phép tiếp nhận các chuyến bay thường lệ, không thường lệ.

3. Tính chất sử dụng: dùng chung dân dụng và quân sự.

4. Quy mô: Sân bay cấp 4C, tiếp nhận các loại tàu bay A320, A321 và tương đương trở xuống.

Nhà ga hành khách có công suất 600.000 hành khách/năm; 190 hành khách/giờ cao điểm.

5. Doanh nghiệp khai thác cảng: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Hoàng Trung Hải

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo