Quyết định 1616/QĐ-TTg 2019 - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Quyết định số 1616/QĐ-TTg

Quyết định 1616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Dự kiến có 36 môn thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức tại VN vào năm 2021. Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1616/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao
người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

-------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Công văn số 8156-CV/VPTW ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến Bộ Chính trị về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam

1. Quy mô:

a) Số quốc gia tham dự: 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

b) Số môn thể thao tổ chức thi đấu:

- SEA Games 31: Dự kiến 36 môn (số môn trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, Asiad chiếm khoảng 2/3 tổng số môn; các quốc gia trong khu vực có thể đề xuất thêm một số môn khác theo thông lệ).

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể các môn nêu trên theo Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 (Đề án) do Bộ dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 (Ban Chỉ đạo) quyết định.

- Para Games 11: Dự kiến có 14 môn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể theo Đề án do Bộ dự thảo và báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định.

2. Thời gian:

a) SEA Games 31 dự kiến tổ chức cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2021.

b) Para Games 11 dự kiến tổ chức cuối tháng 12 năm 2021 (kết thúc trong tháng 12 năm 2021).

Thời gian cụ thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

3. Địa điểm:

a) SEA Games 31 tổ chức tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định việc cùng tham gia tổ chức SEA Games 31 của một số địa phương lân cận thành phố Hà Nội, bảo đảm nguyên tắc tổ chức tập trung tối đa để thực sự thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả.

b) Para Games 11 tổ chức tại thành phố Hà Nội.

4. Kinh phí:

a) Kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước (trung ương, địa phương); đóng góp lệ phí của các đoàn thể thao quốc gia tham dự; vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Ngân sách trung ương bố trí kinh phí tổ chức; cân đối kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và xem xét, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình xây dựng đường đua phục vụ thi đấu môn xe đạp địa hình.

c) Ngân sách địa phương bố trí kinh phí tổ chức và phục vụ các hoạt động khác liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Đề án (ngoài kinh phí tổ chức từ ngân sách trung ương); cân đối kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình thể thao do địa phương quản lý; chú trọng huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có thẩm quyền:

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban để điều hành các hoạt động (Ban Tổ chức).

- Quyết định cụ thể quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức (ngoài thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức chính).

- Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan và Ban Tổ chức triển khai theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á và quy định pháp luật của Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan xây dựng dự toán chi tiết kinh phí do ngân sách trung ương bảo đảm để cơ quan chức năng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Hoàn thiện, phê duyệt Đề án theo thẩm quyền trên cơ sở Quyết định này và ý kiến của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, kinh phí hỗ trợ tỉnh Hòa Bình xây dựng đường đua môn xe đạp địa hình.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn về cơ chế tài chính; trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương.

4. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, triển khai công tác lễ tân, khánh tiết.

5. Bộ Công an chủ trì xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên.

6. Bộ Y tế chỉ đạo việc xây dựng và triển khai phương án chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp cứu, sơ cứu và chữa trị chấn thương cho các đối tượng tham dự; phương án kiểm tra doping; kiểm tra, kiểm dịch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch về công nghệ thông tin, truyền thông.

8. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo và phối hợp xây dựng, triển khai phương án cung ứng đầy đủ các phương tiện, dịch vụ giao thông và lái xe.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện đội ngũ tình nguyện viên; lực lượng học sinh, sinh viên tham gia lễ khai mạc, lễ bế mạc.

10. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể việc thành lập Ban Chỉ đạo.

11. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ truyền hình nước chủ nhà, cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền hình chất lượng cao; phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền.

12. Các địa phương liên quan:

a) Quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của bộ máy chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

b) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và sử dụng cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên.

c) Bố trí kinh phí như quy định tại Điều 1 Quyết định này.

d) Chỉ đạo, phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan để thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

đ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có lễ khai mạc, lễ bế mạc và các hoạt động khác liên quan.

13. Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và quy định pháp luật để tham gia triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

14. Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Paralympic Việt Nam và các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của các tổ chức này và quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Các cơ quan thuộc Chính phủ: Đài THVN, Đài TNVN, Thông tấn xã Việt Nam;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Tổng cục TDTT (Bộ VHTTDL);

- Ủy ban Olympic Việt Nam;

- Hiệp hội Paralympic Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, TCCV, QHQT, QHĐP, CN;

- Lưu: VT, KGVX(2b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thể thao được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 97
0 Bình luận
Sắp xếp theo