Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 1 ngày

Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 1 ngày. Phạt chậm nộp báo cáo tài chính tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP. Hoatieu.vn xin phân tích và gửi đến bạn đọc.

1. Nộp báo cáo tài chính muộn có bị phạt không?

Nộp báo cáo tài chính muộn so với thời hạn quy định sẽ bị phạt theo quy định tại điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

2. Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 1 ngày

Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 1 ngày

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP thì:

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định sẽ bị phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

=> Nộp chậm báo cáo tài chính 1 ngày sẽ bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

3. Mức phạt chậm nộp BCTC

Hành viMức phạt
  • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng
  • Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so
5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
  • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên
  • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

4. Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

Theo quy định tại điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính năm gồm:

  • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 - DN)
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 - DN)
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DN)

Theo quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

=> Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính có thể bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

5. Hạn cuối nộp BCTC năm 2020

Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định thời hạn nộp BCTC năm như sau:

  • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày
  • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Trong đó kỳ kế toán năm được quy định tại điều 12 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 như sau:

Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế

=> Hạn cuối nộp BCTC năm 2020 chậm nhất là cuối tháng 1 năm 2021 (trừ đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm khác)

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 1 ngày. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo