Kế hoạch 71/KH-CĐN 2019

Kế hoạch số 71/KH-CĐN năm 2019

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam ban hành Kế hoạch 71/KH-CĐN 2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 71 /KH-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 68 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 31/01/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động” và nhân dịp kỷ niệm 68 năm thành lập Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2019), Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của CBNGNLĐ và đoàn viên công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam và CĐGD Việt Nam.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của CBNGNLĐ để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; động viên, khích lệ CBNGNLĐ thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TƯ.

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và CĐGD Việt Nam

1.1. CĐGD Việt Nam:

- Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục tới CĐGD các cấp theo chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, CBNGNLĐ trong tình hình mới, tích cực thực hiện các chủ trương mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đặc biệt là Báo GD&TĐ, Báo Lao động, truyền hình công đoàn… tăng thời lượng các tin, bài về truyền thống lịch sử của Công đoàn Việt Nam, CĐGD Việt Nam và các hoạt động của CĐGD các cấp.

- Sử dụng có hiệu quả website, facebook và fanpage của CĐGD Việt Nam để tuyên truyền về Công đoàn Việt Nam và CĐGD Việt Nam.

- Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động về tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn trong một số đơn vị trực thuộc (có hướng dẫn riêng).

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và kết hợp chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam.

1.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và triển khai công tác tuyên truyền giáo dục theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí và truyền thông để tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm, những tấm gương CBNGNLĐ, cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc… tăng số lượng tin bài trên báo, sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi tin bài về CĐGD Việt Nam, mỗi đơn vị gửi ít nhất 01 tin, bài/tháng.

- Tổ chức thi tìm hiểu, họp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ với các nội dung ôn lại truyền thống Công đoàn Việt Nam, CĐGD Việt Nam. Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

- Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam từ ngày 21 đến hết ngày 27/7/2019. Treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam ở cấp trên trực tiếp cơ sở.

1.3. Công đoàn cơ sở

- Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ nhằm ôn lại truyền thống Công đoàn Việt Nam, CĐGD Việt Nam.

- Tăng số lượng tin bài tuyên truyền về hoạt động công đoàn cơ sở. Sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi tin bài về CĐGD Việt Nam để tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm, những tấm gương CBNGNLĐ, cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc…, mỗi đơn vị gửi ít nhất 01 tin, bài/tháng.

- Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ đoàn viên, thực hiện dân chủ trường học, tự chủ đại học.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút CBNGNLĐ tham gia.

- Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam từ ngày 21 đến hết ngày 27/7/2019 và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019, trong đó tập trung các hoạt động truyền thông, kết nạp đoàn viên, tuyên dương đoàn viên và cán bộ công đoàn tiêu biểu. Treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam.

2. Triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam

2.1. Phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động:

* CĐGD Việt Nam:

- Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành (từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2019) chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam với nội dung “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” (có văn bản riêng).

* Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vận động CBNGNLĐ hưởng ứng đợt thi đua do CĐGD Việt Nam phát động nhằm đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy và công tác, đặc biệt là thi đua đổi mới sáng tạo trong hoạt động của cán bộ công đoàn.

- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị đồ dùng dạy học, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, những giải pháp đổi mới trong giảng dạy, đào tạo, sản phẩm lao động sáng tạo, hình ảnh hoạt động công đoàn… của các đơn vị.

* Công đoàn cơ sở:

- Vận động CBNGNLĐ và cán bộ công đoàn hưởng ứng đợt thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, học tập và hoạt động công đoàn.

- Phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 01 công trình nghiên cứu hoặc đề tài, sáng kiến chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam và trưng bày triển lãm, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, đồ dùng dạy học, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, những sản phẩm giải pháp đổi mới trong giảng dạy, đào tạo, hình ảnh hoạt động công đoàn… của các đơn vị, địa phương.

- Tổ chức giao lưu, tọa đàm về đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới trong hoạt động công đoàn.

2.2. Kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh:

* CĐGD Việt Nam:

- Phân bổ chỉ tiêu kết nạp đoàn viên và hướng dẫn và đôn đốc CĐGD các cấp tuyên truyền vận động và tổ chức kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch phát và đổi thẻ đoàn viên trong hệ thống CĐGD Việt Nam.

* Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên vào “Ngày đoàn viên” 21/7/2019.

- Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đề xuất các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

* Công đoàn cơ sở

- Phấn đấu mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Lựa chọn hình thức tổ chức kết nạp đoàn viên phù hợp vào “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019 gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam như “lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam”, “lớp đảng viên 90 năm Công đoàn Việt Nam”.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; nhất là cán bộ tổ công đoàn và công đoàn bộ phận.

2.3. Đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBNGNLĐ

* CĐGD Việt Nam:

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và công tác tại vùng xâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai xây dựng 12 nhà công vụ cho giáo viên trong năm 2019 và bàn giao ít nhất 03 nhà công vụ trong dịp tháng 7.

- Tổ chức buổi đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với CBNGNLĐ trong ngành.

- Tổ chức tọa đàm về vai trò của công đoàn trong cơ chế tự chủ đại học.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GD&ĐT khảo sát đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các trường học.

- Khảo sát tiền lương, thu nhập của CBNGNLĐ đặc biệt ở những khu vực có mức thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Tổ chức tháng Công nhân năm 2019.

- Tổ chức khám sức khỏe cho CBNGNLĐ ở huyện đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi.

* Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Chủ động nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của CBNGNLĐ, có giải pháp can thiệp kịp thời khi có hành vi xâm hại danh dự và nhân phẩm CBNGNLĐ và báo cáo CĐGD Việt Nam.

- Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho CBNGNLĐ tại địa phương, đơn vị; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động...

- Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và văn hóa ứng xử cho CBNGNLĐ.

* Công đoàn cơ sở:

- Rà soát, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tư vấn pháp luật cho CBNGNLĐ. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với CBNGNLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Chủ động nắm tình hình, phát hiện những vấn đề mới, nắm tâm tư nguyện vọng của CBNGNLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện chế độ chính sách đúng quy định cho CBNGNLĐ, có giải pháp can thiệp kịp thời khi có hành vi xâm hại danh dự và nhân phẩm CBNGNLĐ và báo cáo công đoàn cấp trên.

- Phối hợp với chuyên môn, cơ sở y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho CBNGNLĐ; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho CBNGNLĐ tại đơn vị; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động...

- Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và văn hóa ứng xử cho CBNGNLĐ.

- Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019, phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ. Tìm kiếm và ký kết các chương trình phúc lợi ưu đãi cho đoàn viên công đoàn. Tiếp tục phối hợp với các đối tác đã ký kết triển khai các lợi ích đến CBNGNLĐ trong ngành.

2.4. Tổ chức biểu dương, tôn vinh CBNGNLĐ, cán bộ công đoàn tiêu biểu

* CĐGD Việt Nam:

Lựa chọn, giới thiệu Chủ tịch CĐCS tiêu biểu để biểu dương cấp Tổng Liên đoàn và giới thiệu cán bộ công đoàn xuất sắc đề nghị trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất cấp Tổng Liên đoàn.

* Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở:

Tổ chức biểu dương cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác công đoàn tại cấp mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam.

- Phân công các ban cơ quan CĐGD Việt Nam thực hiện các hoạt động theo chức năng.

- Xây dựng hướng dẫn cụ thể thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

2. Công đoàn các Đại học, trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp mình phù hợp theo phương châm "Trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả" thu hút sự tham gia tích cực của CBNGNLĐ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng số lượng các tin bài về hoạt động công đoàn trên website của đơn vị và báo chí. Đồng thời vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia các hoạt động do Tổng Liên đoàn, CĐGD Việt Nam tổ chức và phát động.

- Gửi đăng ký hoạt động của đơn vị mình về CĐGD Việt Nam trước ngày 15/4/2019 (qua Ban Tuyên Giáo - Nữ công).

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản về CĐGD Việt Nam trước ngày 02/8/2019 (qua Ban Tuyên Giáo - Nữ công) theo địa chỉ email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn hoặc địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam.

3. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại học, trường đại học khác

Trên cơ sở Kế hoạch của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các đơn vị nghiên cứu Kế hoạch của CĐGD Việt Nam để lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 68 năm thành lập CĐGD Việt Nam. Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, lựa chọn các nội dung, xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, chuyên môn đồng cấp để tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo-Nữ công) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ (b/c);

- CĐGD các tỉnh/TP (t/h);

- CĐ đại học Quốc gia, đại học Vùng, các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc (t/h);

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Lưu: VT, Ban TG-NC;

- Website CĐGD VN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Minh Đức

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 68
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo