Công văn 597/2013/UBCK-VP

Công văn 597/2013/UBCK-VP về phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

--------
Số: 597/UBCK-VP
V/v: Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh
- SGDCK Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

UBCKNN đề nghị các SGDCK phối hợp TTLKCK rà soát toàn bộ các giao dịch trong thời gian gần đây, đặc biệt trong phiên ngày 21/2/2013, kịp thời báo cáo UBCKNN, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn, đầu cơ trục lợi.

UBCKNN đề nghị các SGDCK, TTLKCK khẩn trương thực hiện và báo cáo Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP, (03b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Quang Việt

Đánh giá bài viết
1 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo