Công văn 3453/BGDĐT-GDTH 2020 quản lý trang bị sách giáo khoa trong các trường

Không ép học sinh mua sách tham khảo

Bộ BG&DĐT vừa có Công văn 3453/BGDĐT-GDTH về tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại các cơ sở giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2020-2021. Bộ BG&DĐT yêu cầu Giám đốc các Sở BG&DĐT nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với sách giáo khoa, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020 - 2021.

- Đối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT và Điều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh và phụ huynh biết để lựa chọn.

- Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 20/9/2020.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Công văn 3453/BGDĐT-GDTH được ban hành ngày 08/9/2020.

Nội dung Công văn 3453/BGDĐT-GDTH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______

Số: 3453/BGDĐT-GDTH
V/v: Tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại các cơ sở giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2020-2021. Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với sách giáo khoa, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020 - 2021.

2. Đối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDĐT ngày 07/7/2014 Quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc; các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh và phụ huynh biết để lựa chọn.

3. Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 20/9/2020.

Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 227
0 Bình luận
Sắp xếp theo