Công văn 333/2013/BGDĐT-GDTX

Công văn 333/2013/BGDĐT-GDTX về thông tin không chính xác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------
Số: 333/BGDĐT-GDTX
V/v: Một số thông tin không chính xác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian vừa qua, nghe phản ánh của một số địa phương về việc có những tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ, chuyên viên của Vụ Giáo dục thường xuyên liên hệ với các sở giáo dục và đào tạo để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…

Vụ GDTX khẳng định không có chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở làm những việc trên. Do vậy, Vụ GDTX xin thông báo để các sở giáo dục và đào tạo biết, chủ động xử lý các tình huống, sự việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Đã ký)

Nguyễn Công Hinh

Đánh giá bài viết
1 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo