Công văn 1950/VPCP-KGVX

Công văn 1950/VPCP-KGVX về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế” do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1950/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế”

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 3034/TTr-PTM-ITB ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế” (sau đây gọi tắt là Đề án), ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3531/BTTTT-ƯDCNTT ngày 18 tháng 12 năm 2012, ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 12299/BCT-TMĐT ngày 19 tháng 12 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 546/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 01 năm 2013 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1151/BTC-TCDN ngày 22 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xem xét kỹ ý kiến của các Bộ tại các văn bản nói trên (bản chụp kèm theo) về sự cần thiết, cơ sở pháp lý, nội dung và kinh phí thực hiện Đề án.

- Trên cơ sở đó hoàn chỉnh lại Đề án hoặc đề xuất cách làm khác để đạt mục tiêu của Đề án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, TT&TT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: ĐMDN, KTN, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). HMT. 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo