Công văn 1849/VPCP-KTN

Công văn 1849/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ ngày 08 tháng 03 năm 2013 về việc phê duyệt "phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030".

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 1849/VPCP-KTN
V/v: phê duyệt "phương hướng, nhiệm vụ
và kế hoạch phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông vận tải vùng
Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung
giai đoạn 2012 - 2020, định hướng
đến năm 2030"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 1429/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013) về việc phê duyệt "phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định hiện hành, các Quyết định phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển có liên quan, xem xét, phê duyệt "phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030", theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện về phân bổ nguồn lực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Phạm Viết Muôn

Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo