Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá xếp loại giờ dạy của khối THCS. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin người dạy, thời gian và địa diểm dạy, nội dung dạy, thông tin về người dự giờ, những đánh giá và xếp loại giờ dạy của người dự giờ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiết dạy tại đây.

Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học - Mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học

Mẫu sổ dự giờ mầm non

Hướng dẫn cách ghi sổ dự giờ

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS như sau:

PHÒNG GD&ĐT ......

TRƯỜNG THCS ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

Họ và tên người dạy: ....................................................................................................

Môn: ............................Tên bài học: .............................................................................

Trường: ....................................................................................... Lớp: ........................

Họ và tên người dự giờ: ................................................... Chuyên môn: ........................

Đơn vị công tác: ............................................................................................................

Nội dung Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệu
dạy học
(25 điểm)
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 5
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5
2. Tổ chức hoạt động
học tập cho học sinh
(35 điểm)
Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 10
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 5
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 10
3. Hoạt động của học sinh
(40 điểm)
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 5
Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 15
Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
Tổng điểm 100

Đánh giá chung

- Giáo viên dạy tự nhận xét

.....................................................................................................................................

- Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,...):

.....................................................................................................................................

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,...):

......................................................................................................................................

Xếp loại giờ dạy: ............................................................................................................

..............., ngày...tháng...năm...
Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)
Đánh giá bài viết
1 13.090
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo