Mẫu giấy chứng nhận học sinh đang học tại trường

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc học sinh đang tham gia học tại trường. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ học sinh được chứng nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường như sau:

PHÒNG GD&ĐT .............

TRƯỜNG ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...................................

XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh: ......................................................................................

Ngày sinh: ................................................ Giới tính: ...................................

Nơi sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Hiện đang là học sinh lớp ..... năm học .............. tại trường ........................

Đã mua BHYT năm 2018 - Mã số thẻ BHYT học sinh: .................................

................., ngày...tháng...năm...

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường

Mẫu giấy chứng nhận là học sinh đang học tại trường

Đánh giá bài viết
2 29.296
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo