Mẫu đơn xin chuyển ngành

Mẫu đơn xin được chuyển ngành

Mẫu đơn xin được chuyển ngành là mẫu đơn được lập ra để xin được chuyển ngành học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, ý kiến đóng góp của các khoa liên quan... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được chuyển ngành như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: Trường ..........................

Tôi tên là:………………………….………………Sinh ngày:…………………………

Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh/thành phố): …….………..……... Mã SV:……………………..

Sinh viên hệ:……………. lớp :……………., ngành…………………… khoá ……..

Điện thoại gia đình:…………..…………..Điện thoại di động:……………………….

Nay xin được sang học ngành ………………………………………hệ:……………..

Lý do xin chuyển ngành: …………………….…………………..……………………..

……………..………………………....………………………………………………..….

Hồ sơ gửi kèm: ……………..………………………....…………………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của nhà trường về việc đăng ký học, đóng học phí liên quan tới việc chuyển ngành đào tạo.

Xin chân thành cảm ơn.

..............., ngày...tháng...năm...

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH/GIA ĐÌNH

(Ký và ghi rõ họ, tên, quan hệ với SV)
…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

1. Phần nhận xét của Khoa chuyên môn:

(Trong trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường: tự ý bỏ học không phép trước khi thực hiện việc xin CHUYỂN NGÀNH. Sinh viên phải liên hệ với Văn phòng Khoa trình bày lý do, đồng thời được sự chấp thuận của bộ phận Quản lý sinh viên thuộc Khoa mới được phép tiến hành thủ tục CHUYỂN NGÀNH).

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

VĂN PHÒNG KHOA

(Ký & ghi rõ họ tên)

2. Phần ghi của P.Tài chính kế toán:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

P.TCKT

(Ký & ghi rõ họ tên)

3. Phần giải quyết của P.Đào tạo:

- Đề nghị chuyển sang ngành: ………………………….., khóa ………….., lớp………………………… từ ngày :………. /………. /……..

- Sinh viên lưu ý:

- Sinh viên được chuyển điểm các môn học liên quan đã hoàn tất và các môn học đã học hơn 2/3 tổng số tiết môn học đó (có xác nhận của Khoa chuyên môn ).

- Sinh viên sẽ phải đóng học phí chênh lệch (nếu có) khi được chuyển sang ngành mới.

- Sinh viên photo đơn xin chuyển lớp thành 02 bản, 01 bản hộp P.TCKT và 01 bản nộp cho P.ĐT, bản gốc học viên giữ lại.

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

P.ĐÀO TẠO

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin được chuyển ngành

Mẫu đơn xin được chuyển ngành

Đánh giá bài viết
1 3.140
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo