Mẫu C41-BB: Phiếu chi

Mẫu C41-BB - Phiếu chi

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu C41-BB - Phiếu chi kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017. Mẫu C41-BB sẽ thay thế mẫu C31-BB. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của phiếu chi như sau:

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền:.........................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Nội dung:.................................................................................................

Số tiền:.....................................................................................(loại tiền)

(viết bằng chữ):....................................................................................

Kèm theo:.............................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số:.....................................................................

- Bằng chữ:....................................................................................................


THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:....................................................................

+ Số tiền quy đổi:....................................................................

Mẫu C41-BB phiếu chi

Phiếu chi

Đánh giá bài viết
1 7.803
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo