Mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là những mâu thuẫn nào?

Mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là những mâu thuẫn nào? Đầu thế kỉ XX, dưới sự xâm lược của thực dân Pháp, Việt Nam trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Dưới tình hình, có rất nhiều mâu thuẫn đã dần nổ ra. Đó là những mâu thuẫn nào, cùng tìm hiểu trong bài nhé.

1. Mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là những mâu thuẫn nào?

Đầu thế kỷ XX, trong xã hội Việt Nam tồn tại 2 mâu thuẫn cơ bản là:

  • Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược
  • Mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến tay sai.

Hai mâu thuẫn đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống địa chủ phong kiến tay sai không tách rời nhau. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam đặt ra, cần được giải quyết.

Mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là những mâu thuẫn nào?
Mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là những mâu thuẫn nào?

2. Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là?

A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

C. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến.

D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai.

Đáp án D: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai. Đây cũng là mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

3. Mâu thuẫn giai cấp cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thuộc địa đầu thế kỉ XX?

Mâu thuẫn giai cấp cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thuộc địa đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa các lực lượng xã hội nào?

A.Nông dân với địa chủ phong kiến


B.Tư sản với vô sản


C.Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai


D.Nông dân với đế quốc Pháp

=> Đáp án đúng: A.

Giải thích:

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc, giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và bọn phản động tay sai. => Mâu thuẫn chủ yếu nhất.

- Tuy nhiên, thời kỳ này, giái cấp nông dân Việt Nam vẫn chiếm số lượng đông đảo, họ chịu 2 tầng áp bức "một cổ hai tròng", vừa bị thực dân Pháp cai trị, vừa bị địa chủ phong kiến bóc lột nặng nề, cuộc sống của họ rơi vào khổ cực lầm than. Do đó, họ có lòng căm thù thực dân,  và bè lũ tay sai phong kiến. Địa chủ phong kiến và bè lũ tay sai là nhóm áp bức, bóc lột trực tiếp giai cấp nông dân => Mâu thuẫn giai cấp cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam thuộc địa đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến.

4. Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là?

Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

A. Công nhân và nông dân

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

=> Đáp án đúng: D

Giải thích:

- Giai cấp công dân, nông dân là lực lượng đông đảo, vừa bị thực dân Pháp đô hộ, vừa bị bọn phản động tay sai, đại địa chủ, chủ nô áp bức, bóc lột.

- Lực lượng tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ có tư tưởng dân tộc đều là những người dân chịu nỗi nhục mất nước, chịu sự cai trị của thực dân Pháp, họ cũng chống đế quốc, chống phong kiến và họ là một lực lượng để phát triển công nghệ, nông nghiệp và thương nghiệp.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là những mâu thuẫn nào? Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Đánh giá bài viết
4 11.280
0 Bình luận
Sắp xếp theo