TOP 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm đáp án) năm học 2023-2024, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

Lưu ý: Do Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 2 KNTT bao gồm nhiều đề thi nên có dung lượng quá nặng, nên trong bài viết này HoaTieu.vn chỉ trình bày minh họa 7 bộ đề. Mời các em học sinh và thầy cô tải file word về máy để xem đầy đủ nội dung. 

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống số 1

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Mạch KT-KN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số và phép tính:

- Biết viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học và đo lường:

- Nhận biết được hình tứ giác.

- Biết ngày, giờ và đơn vị đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2023-2024

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65     B. 67      C. 75      D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40      B. 30      C. 20      D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … 20 + 56. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A.<       B. >      C. =

Câu 4: (1 điểm) Trong hình bên có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: ..................................….

b) Số liền sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bằng …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kg + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 cm = 16 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam có 39 viên bi. Việt có nhiều hơn Nam 4 viên bi. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số lớn nhất có 1 chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

b) Số liền sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày có 24 giờ.

b) Một giờ bằng 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kg + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 cm = 16 cm

Phần II. Tự luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số nhỏ nhất có một chữ số là 9.

Hiệu của hai số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống số 2

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học và phép tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2023-2024

MÔN TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)

Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

....................................................................................................

........................................................................................................

1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phép tính: 5 + 7 có kết quả là :

A. 12      B. 14      C. 16

b/ Phép tính : 16 – 7 có kết quả là:

A. 6        B. 9       C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ Trong phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được gọi là:

A. Hiệu       B. Số trừ      C. Số bị trừ

b/ Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 35 + 8 … 33 là :

A. >       B. <       C. =

Câu 3 (M1- 1đ)

Đề kiểm tra Toán lớp 2 bộ Kết nối tri thức

Hai can đựng được tất cả là :

A. 8 l        B. 2 l        C. 13 l

Câu 4 (M2- 1đ) Cho dãy số sau : 54 ; 47 ; 12 ; 85. Số bé nhất là :

A. 12       B. 47       C. 54

Câu 5 (M2- 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

……. + 17 = 35

8 + … = 20

…….. - 23 = 8

68 - …. = 4

Câu 6 (M3- 1đ) Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm, CD dài 6cm.

Câu 7 (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính

47 + 25

93 - 2856 + 34

100 - 47

Câu 8 (M2- 1đ) Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: (1 điểm)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... ngày.

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ.............

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán được 27 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm, CD dài 6 cm

HS vẽ đúng đoạn thẳng, viết được tên hai đầu đoạn thẳng và viết được số đo của đoạn thẳng lên trên hình. Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) Mỗi ý đúng cho 0.3 điểm.

Tháng 12 có …31…. ngày

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ…tư……

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 12 là ngày….26…..

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng còn lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (chiếc xe đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp (0,25 điểm)

  • Câu trả lời sai, phép tính đúng không chấm điểm
  • Câu trả lời đúng, tính sai cho nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số.

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

III. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống số 3

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

IV. Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Kết nối tri thức số 4

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Kết nối tri thức

V. Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Kết nối tri thức số 5

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Kết nối tri thức

VI. Đề thi học kì 1 lớp 2 sách Kết nối tri thức môn Toán số 6

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Kết nối tri thức

VII. Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 Kết nối số 7

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 Kết nối tri thức

.................

Tải file Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 KNTT về máy để xem đầy đủ nội dung

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới và được HoaTieu.vn tổng hợp để gửi tới bạn đọc. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh nắm vững kiến thức đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 2 góc Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
56 70.476
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Thị Ngà Nguyễn
    Thị Ngà Nguyễn

    hay😊

    Thích Phản hồi 04/12/22