Đáp án Lịch sử THPT Quốc gia 2023 (24 mã đề)

Đáp án Lịch sử thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 (Full 24 mã đề) nhanh và chính xác nhất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 chính thức tổ chức từ 27/6/2023. Chiều 29/6/2023, các sỹ tử sẽ chính thức hoàn thành bài thi tốt nghiệp môn Lịch Sử THPT Quốc gia 2023.

Nhằm giúp các thí sinh và phụ huynh tra cứu đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2023 nhanh và chính xác nhất, Hoatieu xin chia sẻ đáp án đề thi Sử THPT quốc gia 2023 để các bạn cùng tham khảo.

Các bạn F5 liên tục và mở cửa sổ ẩn danh để cập nhập Đáp án Sử THPT quốc gia 2023 nhanh nhất.

1. Đáp án chính thức của Bộ môn Sử 2023

Đáp án chính thức của Bộ môn Sử THPT QG 2023

2. Đáp án Lịch sử THPT 2023 (Gợi ý 24 mã đề)

Mã đề 301 - FULL

1.C

2.B

3.D

4.C

5.B

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.D

14.A

15.A

16.C

17.D

18.C

19.D

20.A

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.A

27.C

28.C

29.C

30.D

31.A

32.A

33.A

34.D

35.A

36.A

37.A

38.C

39.D

40.D

Mã đề 302 - FULL

1.C

2.D

3.C

4.A

5.B

6.D

7.B

8.A

9.D

10.C

11.D

12.B

13.B

14.A

15.C

16.B

17.D

18.B

19.A

20.C

21.A

22.B

23.B

24.D

25.A

26.C

27.A

28.D

29.C

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.D

36.C

37.D

38.A

39.C

40.A

Mã đề 303 - FULL

1.C

2.B

3.D

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.C

10.A

11.A

12.C

13.B

14.B

15.B

16.D

17.C

18.B

19.D

20.B

21.D

22.B

23.C

24.D

25.D

26.D

27.B

28.C

29.D

30.C

31.D

32.C

33.C

34.D

35.B

36.D

37.C

38.B

39.D

40.B

Mã đề 304 - FULL

1.B

2.A

3B

4.A

5.D

6.B

7.A

8.B

9.A

10.A

11.B

12A.

13.A

14.D

15.B

16.D

17.A

18.A

19.D

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.C

29.C

30.A

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

Mã đề 305 - FULL

1.A2.C3.D4.D5.C6.B7.D8.A9.B10.A
11.A12.A13.D14.D15.A16.C17.A18.B19.D20.C
21.A22.D23.C24.C25.B26.B27.B28.C29.D30.B
31.B32.B33.D34.B35.D36.C37.D38.C39.C40.D

Mã đề 306 - FULL

1.A

2.C

3.B

4.B

5.D

6.A

7.C

8.B

9.D

10.D

11.D

12.A

13.C

14.C

15.B

16.C

17.D

18.A

19.C

20.B

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.C

32.C

33.B

34.C

35.C

36.D

37.A

38.C

39.D

40.A

Mã đề 307 - FULL

1.B

2.C

3.C

4.C

5.D

6.C

7.A

8.D

9.D

10.C

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.C

18.D

19.D

20.C

21.B

22.A

23.B

24.D

25.B

26.D

27.B

28.B

29.C

30.C

31.A

32.D

33.A

34.C

35.D

36.B

37.B

38.A

39.B

40.C

Mã đề 308 - FULL

1.D

2.D

3.D

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.A

11.C

12.A

13.D

14.A

15.D

16.B

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.B

24.D

25.B

26.A

27.A

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.B

36.D

37.A

38.D

39.D

40.B

Mã đề 309 - FULL

1.B

2.D

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.B

20.D

21.D

22.D

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.D

30.D

31.D

32.C

33.D

34.C

35.B

36.B

37.D

38.C

39.B

40.B

Mã đề 310 - FULL

1.C

2.D

3.D

4.C

5.D

6.B

7.C

8.D

9.D

10.A

11.A

12.B

13.B

14.D

15.A

16.A

17.A

18.D

19.B

20.A

21.D

22.A

23.B

24.A

25.B

26.B

27.B

28.C

29.C

30.A

31.C

32.

33.C

34.A

35.C

36.C

37.C

38.B

39.C

40.A

Mã đề 311 - FULL

1.B

2.A

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.C

11.B

12.B

13.C

14.A

15.B

16.D

17.D

18.C

19.A

20.A

21.A

22.D

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.D

34.D

35.D

36.C

37.C

38.D

39.A

40.D

Mã đề 312 - FULL

1.D

2.C

3.C

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.D

11.A

12.B

13.D

14.D

15.C

16.A

17.C

18.A

19.B

20.C

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.C

31.A

32.A

33.B

34.C

35.C

36.C

37.D

38.D

39.B

40.C

Mã đề 313  - FULL

1.D

2.D

3.C

4.C

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.B

11.C

12.A

13.C

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.A

20.C

21.D

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.A

28.D

29.A

30.A

31.D

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.A

39.B

40.B

Mã đề 314 - FULL

1.D

2.D

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.C

9.A

10.B

11.A

12.C

13.B

14.D

15.B

16.A

17.A

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B

23.C

24.A

25.C

26.D

27.A

28.A

29.C

30.C

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.D

37.A

38.B

39.A

40.B

Mã đề 315 - FULL

1.A

2.C

3.A

4.A

5.C

6.C

7.A

8.B

9.A

10.D

11.C

12.A

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.B

19.A

20.B

21.C

22.A

23.D

24.D

25.B

26.C

27.C

28.B

29.A

30.B

31.D

32.C

33.A

34.D

35.B

36.B

37.D

38.B

39.C

40.D

Mã đề 316 - FULL

1.D

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.A

12.B

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.C

19.C

20.B

21.B

22.B

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.C

29.C

30.A

31.D

32.B

33.B

34.D

35.D

36.D

37.A

38.D

39.B

40.D

Mã đề 317 - FULL

1.A

2.D

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.B

12.B

13.C

14.A

15.D

16.A

17.B

18.C

19.D

20.B

21.D

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

Mã đề 318 - FULL

1.B

2.C

3.D

4.A

5.C

6.A

7.D

8.B

9.A

10.C

11.A

12.A

13.C

14.D

15.B

16.B

17.A

18.A

19.D

20.C

21.D

22.D

23.C

24.A

25.C

26.D

27.D

28.B

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.B

35.B

36.B

37.D

38.B

39.A

40.D

Mã đề 319 - FULL

1.D

2.A

3.C

4.A

5.C

6.C

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.D

13.A

14.C

15.B

16.B

17.B

18.D

19.D

20.D

21.A

22.D

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.B

32.D

33.A

34.B

35.B

36.C

37.A

38.C

39.A

40.D

Mã đề 320 - FULL

1.D

2.B

3.A

4.A

5.D

6.B

7.D

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.A

19.B

20.A

21.D

22.B

23.D

24.A

25.D

26.B

27.D

28.B

29.A

30.D

31.A

32.A

33.B

34.B

35.A

36.B

37.A

38.D

39.D

40.A

Mã đề 321 - FULL

1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.C

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.C

14.A

15.C

16.A

17.C

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.A

25.C

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.D

33.B

34.D

35.D

36.C

37.B

38.B

39.C

40.D

Mã đề 322 - FULL

1.B

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.A

8.B

9.B

10.D

11.C

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.D

18.D

19.D

20.B

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.C

27.C

28.A

29.A

30.A

31.B

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.D

Mã đề 323 - FULL

1.A

2.D

3.D

4.D

5.B

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.B

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.D

18.D

19.A

20.A

21.B

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.A

30.C

31.A

32.B

33.A

34.A

35.B

36.B

37.B

38.A

39.C

40.C

Mã đề 324 - FULL

1.A

2.C

3.B

4.D

5.B

6.B

7.A

8.D

9.D

10.B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.A

22.C

23.B

24.C

25.C

26.C

27.A

28.C

29.B

30.B

31.A

32.C

33.B

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A

3. Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2023

Mã 315

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2023

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2023

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2023

đề thi Lịch sử THPT quốc gia  2023

Hoatieu sẽ cập nhật đề thi Lịch sử THPT quốc gia 2023 ngay sau khi kết thúc kỳ thi.

Đề Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2023 gồm 24 mã đề, mỗi đề gồm 40 câu trắc nghiệm có độ phân hóa tốt, thời gian làm bài trong 50 phút.

Lịch sử được xem là một môn thi "khó nhằn" đối với nhiều học sinh. Môn học này đòi hỏi các sĩ tử phải có một phương pháp học tập và làm bài đúng đắn để có thể đạt được điểm cao nhất.

Với hình thức thi trắc nghiệm môn Lịch sử, học sinh nên vận dụng công thức 5W và 2H, không phải thuộc lòng quá nhiều mà quan trọng là phải tư duy, hiểu rõ bản chất của từng mốc lịch sử. Theo đó, thí sinh sẽ trả lời lần lượt: What - Sự kiện lịch sử gì đã diễn ra?, When - Diễn ra khi nào?, Where - Diễn ra ở đâu?, Who - Gắn liền với nhân vật lịch sử nào?, Why - Vì sao lại xảy ra?, How: Đánh giá, bình luận, liên hệ.

Theo phương pháp này, học sinh sẽ nắm được các nội dung trọng tâm trong chương trình, nắm vững kiến thức cơ bản, ghi nhớ và hiểu những sự kiện cốt yếu gắn với thời gian, địa danh, nhân vật lịch sử.

4. Tra cứu điểm thi THPT 2023 môn Lịch sử

Mời các bạn truy cập đường link sau để tra cứu điểm thi THPT 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bài viết có tổng hợp đầy đủ đường link tra cứu điểm thi tất cả các tỉnh thành trên cả nước giúp các bạn có thể tra cứu điểm dễ dàng.

5. Đáp án chính thức của Bộ môn Sử 2022

Đáp án chính thức của Bộ môn Sử 2022

6. Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2022

Mã đề 323

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2022

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2022

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử 2022

7. Đáp án chính thức môn Lịch sử 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Lịch sử 2021 của Bộ

8. Đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2021

Đáp án đề 301 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 301

Đáp án đề 301 Sử 2021

Đáp án đề 302 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 302

Đáp án sử mã 302

Đáp án đề 303 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 303

Đáp án đề 303 Sử 2021

Đáp án đề 304 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 304

Đáp án đề 304 Sử 2021

Đáp án đề 305 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 305

Đáp án đề 305 Sử 2021

Đáp án đề 306 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 306

Đáp án đề 306 Sử 2021

Đáp án đề 307 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 307

Đáp án đề 307 Sử 2021

Đáp án đề 308 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 308

Đáp án đề 308 Sử 2021

Đáp án đề 309 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 309

Đáp án đề 309 Sử 2021

Đáp án đề 310 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 310

Đáp án đề 310 Sử 2021

Đáp án đề 311 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 311

Đáp án đề 311 Sử 2021

Đáp án đề 312 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 312

Đáp án đề 312 Sử 2021

Đáp án đề 313 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 313

Đáp án đề 313 Sử 2021

Đáp án đề 314 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 314

Đáp án đề 314 Sử 2021

Đáp án đề 315 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 315

Đáp án đề 315 Sử 2021

Đáp án đề 316 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 316

Đáp án đề 316 Sử 2021

Đáp án đề 317 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 317

Đáp án đề 317 Sử 2021

Đáp án đề 318 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 318

1-B2-C3-C4-C5-B6-C7-C8-D9-D10-B
11-A12-A13-D14-D15-A16-B17-B18-A19-A20-C
21-A22-D23-B24-D25-B26-B27-A28-B29-A30-A
31-B32-A33-C34-C35-C36-D37-C38-D39-B40-C

Đáp án đề 319 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 319

Đáp án đề 319 Sử 2021

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-

Đáp án đề 320 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 320

1-C2-D3-A4-A5-A6-C7-D8-C9-D10-C
11-C12-C13-D14-C15-B16-B17-D18-C19-A20-C
21-C22-D23-B24-D25-B26-D27-D28-C29-A30-D
31-A32-C33-D34-A35-A36-B37-A38-D39-C40-B

Đáp án đề 321 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 321

1-B2-A3-A4-D5-D6-C7-B8-B9-B10-C
11-A12-C13-C14-C15-A16-C17-C18-A19-D20-A
21-B22-B23-D24-D25-B26-C27-D28-A29-D30-D
31-A32-B33-B34-D35-B36-B37-D38-A39-A40-D

Đáp án đề 322 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 322

1-D2-A3-C4-D5-C6-A7-A8-C9-B10-B
11-D12-C13-D14-A15-B16-B17-B18-D19-D20-D
21-A22-B23-C24-C25-A26-A27-D28-D29-C30-B
31-A32-C33-D34-D35-C36-B37-A38-A39-D40-D

Đáp án đề 323 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 323

Đáp án đề 323 Sử 2021

Đáp án đề 324 Sử 2021 - Đề thi môn Lịch sử mã đề 324

Đáp án đề 324 Sử 2021

Đáp án đề thi nhanh và chính xác nhất môn Lịch sử tất cả các mã đề 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 330 331 323 324 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đã được cập nhật trên HoaTieu.vn.

Bài thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 được thi dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút.

9. Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Lịch sử 2023 có đáp án

Mời các bạn truy cập đường link sau đây để xem chi tiết đề tham khảo THPT quốc gia môn Lịch sử có đáp án:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
65 73.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo