Quyết định số 500/QĐ-TTg 2023 về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định số 500/QĐ-TTg 2023 vừa được Chính phủ ban hành về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.