Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu được sử dụng trong thủ tục xin tạm trú tạm vắng, thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ của bạn, xác nhận chính xác là bạn đã đăng ký thường trú tại địa điểm cụ thể, hoàn thành giấy tờ thủ tục cần thiết khi sang nước ngoài sống và làm việc.

1. Đơn xin xác nhận hộ khẩu dùng trong trường hợp nào?

Mỗi cá nhân là công dân Việt Nam thường có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam. Để quản lý về nơi cư trú thường xuyên ổn định của cá nhân đó thì Cơ quan Công an quản lý về hộ khẩu nhân khẩu cấp Sổ hộ khẩu cho hộ gia đình, trong đó xác nhận cá nhân đó là nhân khẩu của hộ gia đình đó.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp trên thực tế không có sổ hộ khẩu do bị mất, bị hỏng, bị rách,… gây khó khăn khi thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Khi đó, cá nhân cần làm đơn xin xác nhận hộ khẩu để được xác nhận thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu của mình, sử dụng thay cho sổ hộ khẩu trong trường hợp cần thiết.

Đơn xác nhận hộ khẩu cần có xác thực của cơ quan công an nơi đăng ký thường trú.

Như vậy, đơn xin xác nhận hộ khẩu được sử dụng trong những trường hợp sau:

 • Xác nhận chính xác là công dân đã đăng ký thường trú tại địa điểm cụ thể nào, hoàn thành giấy tờ thủ tục cần thiết khi không có sổ hộ khẩu;
 • Tiến hành thủ tục xin tạm trú, tạm vắng;
 • Thủ tục thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ.

2. Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu
Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu

Nội dung cụ thể của Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây mời các bạn tham khảo, nghiên cữu kỹ nội dung để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.


Ảnh 4x6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công
an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn) ..............................................................

- Quận (huyện) ......................................................................................

- Thành phố (tỉnh) ..................................................................................

Tên tôi là (1): ...........................................................................................Giới tính: .....................

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số ...................................................................................

Cấp ngày ........... tháng ...... năm .......... cơ quan cấp.....................................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ........................................................................................................

...................................................................................................................................................

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ....... tháng ...... năm ....... đến ngày ....... tháng ....... năm ......... để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

................., ngày ....... tháng ....... năm .......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN(3):

Xác nhận anh (chị) ......................................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ........ có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ......................................................... từ ngày ......... tháng ......... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm ........

...................., ngày ....... tháng ....... năm ..........
Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 • (1) Viết chữ in hoa
 • (2) Ghi rõ: Số nhà, đường phố, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
 • (3) - Công an phường/xã/thị trấn xác nhận cho công dân đang ở Việt Nam hoặc đã ở nước ngoài nhưng chưa cắt hộ khẩu
 • Công an quận/huyện xác nhận cho công dân đã ra ở nước ngoài và đã cắt hộ khẩu

3. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận hộ khẩu

Mục Kính gửi: ghi rõ ràng và chi tiết tên công an phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) nơi người làm đơn đang cư trú.

Mục họ tên: ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người làm đơn.

Mục ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh và nơi sinh theo giấy khai sinh. Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh.

Mục thông tin giấy tờ nhân thân: ghi rõ số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người làm đơn, ngày cấp và nơi cấp giấy tờ nhân thân đó.

Mục Có hộ khẩu thường trú tại: ghi rõ địa chỉ nơi đăng ký thường trú của cá nhân có yêu cầu xác nhận hộ khẩu.

Mục thể hiện mục đích xin xác nhận hộ khẩu: Có thể ghi “Tôi làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …tháng …năm …đến ngày …tháng…năm…để …….“. Lưu ý, ghi đầy đủ địa chỉ nơi người làm đơn muốn xin xác nhận và ngày tháng năm thường trú đến ngày tháng năm rời đi.

Mục Người làm đơn: ghi ngày tháng năm, dán ảnh, ký và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên Công an phường (xã) để xác nhận.

Một số lưu ý khi ghi biểu mẫu xin xác nhận hộ khẩu:

 • Ghi chính xác, thống nhất những nội dung trong biểu mẫu đơn xác nhận nơi cư trú, chữ viết phải rõ ràng, viết cùng một loại mực, không viết tắt.
 • Trong trường hợp người đến làm thủ tục đăng ký cư trú không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ.
 • Các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định pháp luật;
 • Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong biểu mẫu xác nhận hộ khẩu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
45 144.507
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo