Đơn xin tạm trú

Mẫu đơn xin tạm trú được thực hiện theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú, để làm thủ tục xin tạm trú tại công an Phường, xã nơi bạn đang sinh sống xác nhận công dân đang tạm trú tại địa phương và thực hiện đúng các quy định về an ninh trật tự tại địa phương. Mời bạn tham khảo mẫu Đơn xin tạm trú chi tiết theo link tải dưới đây trước khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.

1. Mẫu đơn xin đăng ký tạm trú số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày….tháng…..năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an xã/phường/thị trấn...............................................................................

Tôi tên là: ………………………………….

Ngày sinh: ………………………………..

Số CMND:.................................. Cấp tại:............................. Ngày:.....................................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Công an xã/ phường/ thị trấn.............................xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ ………………………………….từ ngày.......... tháng....... năm.......... đến ngày.....tháng....... năm.........

Lý do:....................................................................................................................................

Trong thời gian tạm trú tại tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin đăng ký tạm trú số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM TRÚ

Kính gửi - Công an Quận: ..................................

- Công an Phường: .............................

Tôi tên là: ..................................................................................................................

Sinh ngày: .................................................................................................................

Quê quán: .................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:..............................................

..................................................................................................................................

Khối phố: ..........................................................Phường (xã): .....................................

Quận (huyện): .................................................................. Thành phố (tỉnh):…………….

Từ ngày ....... tháng ....... năm..........đến ngày ........tháng ........năm .........

Lý do: ……………………………...........................….....………………………………………

..................................................................................................................................

Trong thời gian ở địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của Cơ quan Công an .............., ngày........tháng........năm...........
Người làm đơn

3. Cách điền mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

- Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn nơi mà người làm đơn muốn xin đăng kí tạm trú ở địa phương đó

- Tôi tên là: Họ tên đầy đủ của người làm đơn

- Ngày sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn

- Số CMND/Căn cước công dân……. Cấp tại:…………. Ngày:…….: Ghi rõ ràng, cụ thể theo đúng CMND

- Địa chỉ thường trú: Địa chỉ trên sổ hộ khẩu của người làm đơn

- Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Công an xã/ phường/ thị trấn xác nhận cho tôi đã tạm trú tại ……………từ ngày…..tháng …. năm ….đến ngày….tháng ….năm……: Ghi nơi mà người làm đơn xin đăng kí tạm trú và ghi rõ tạm trú tại địa phương đó từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

- Lý do: ghi rõ ràng, cụ thể lý do xin xác nhận tạm trú (Ví dụ: Học tập, sinh sống, làm việc… ghi rõ địa chỉ hoặc tên công ty)

- Người làm đơn: Kí và ghi rõ họ tên của người làm đơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
35 97.531
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo