Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ

Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Mẫu nhận xét bao gồm các thông tin: Họ tên người nghiên cứu, đề tài, chuyên ngành, thông tin người nhận xét, ý kiến nhận xét............ Mời các bạn tham khảo.

Nội cung cơ bản của mẫu nhận xét luận án tiến sĩ như sau:

BẢN NHẬN XÉT TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ và tên nghiên cứu sinh: ………………………………………………………………………

Về đề tài:....................................................................................................................................

Chuyên ngành:..................................................................................................................

Mã số:....................................................................................................................................

Người nhận xét (Chức danh, học vị, họ tên):..........................................

Cơ quan công tác:........................................................

Điện thoại liên hệ: E-mail: ………………………………...

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Tính thời sự, tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án:

....................................................................................................................................

2. Đề tài và nội dung của luận án có trùng lặp với các công trình của tác giả khác đã công bố hay không?:

....................................................................................................................................

3. Sự phù hợp giữa đề tài và nội dung, giữa nội dung và chuyên ngành:

....................................................................................................................................

4. Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu:

....................................................................................................................................

5. Các kết quả mới của luận án; Độ tin cậy của các kết quả đó:

....................................................................................................................................

6. Giá trị khoa học của các công trình khoa học của tác giả đã công bố liên quan đến luận án:

....................................................................................................................................

7. Những góp ý và câu hỏi (nếu có):

....................................................................................................................................

8. Ý kiến kết luận:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Với các kết quả nêu trong tóm tắt luận án, NCS có xứng đáng bảo vệ luận án ở cấp……… để nhận học vị tiến sĩ hay không?)

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20…...

Xác nhận của cơ quan công tác Người nhận xét

(Ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu nhận xét luận án tiến sĩ

Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ

Đánh giá bài viết
1 2.528
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo