Mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 2024 mới nhất

Mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là mẫu lệnh bắt được lập ra để lệnh bắt người bị giữ trong những trường hợp khẩn cấp. Mẫu nêu rõ thông tin người bị bắt và các căn cứ để bắt người... Mẫu được ban hành theo Thông tư 119/2021/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là gì?

Mẫu biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là văn bản được lập ra để ghi chép về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với nội nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản bắt người bị giữ…

Mục đích của mẫu biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: Khi người có thẩm quyền ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp sẽ có sự xuất hiện của biên bản bắt bị can để tạm giam nhằm ghi lại quá trình bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, thông tin người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

2. Quy định về lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp?

Theo Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: “1. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

2.Các trường hợp bắt người gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ.”

Như vậy bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là một trong những biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật tố tụng hình sự.

3. Mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA
Mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Hiện nay, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật là Mẫu số: 66 BH theo TT số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021.

.............................................................

.............................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....................../LBN-......................................., ngày ......... tháng ........ năm........

LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

.............................................................................. (1)

Căn cứ Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số: .............. ngày........ tháng ....... năm.............. của

Căn cứ hành vi............................................

..........................................................................

..............................................................................

đã phạm vào Điều ................. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày......... tháng ........ năm ................;

Căn cứ Điều(2)............., Điều 109 và điểm ......... khoản 2, khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: .................................... Giới tính:.......

Tên gọi khác: ................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...........

Quốc tịch: ...............; Dân tộc: ................; Tôn giáo:...........

Nghề nghiệp:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.......................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................

Nơi thường trú: ..................................................................

............................................................................................

Nơi tạm trú: ........................................................................

Nơi ở hiện tại: .....................................................................

...........................................................................................

Phân công ông/bà: ............................................................

tổ chức thi hành Lệnh này và giải người bị bắt đến: (3)………………………………………………………….

...................................................................................

Lệnh này gửi ngay đến VKS .................... để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Người bị bắt;

- (2) ........................;

- Hồ sơ 02 bản.

.......................................................................

(1) Chức danh tư pháp của người ký ban hành văn bản;

(2) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS.

(3) Ghi rõ địa điểm

Lệnh này đã được giao cho người bị bắt 01 bản vào hồi …... giờ …... ngày …... tháng …...năm….............

NGƯỜI BỊ BẮT

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Hoatieu xin chia sẻ thêm mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đây là mẫu số: 66 BH theo TT số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021

.............................................................

.............................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....................../LGN-......................................., ngày ......... tháng ........ năm........

LỆNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

................................................................................... (1)

Căn cứ: .........................................................................................

....................................................................

của..................................................................

đã phạm vào Điều .......................... Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều (2)............, Điều 109 và điểm ............ khoản 1, 2 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: ................................... Giới tính:.......

Tên gọi khác: .................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .......... tại:................

Quốc tịch: .........; Dân tộc: .......................; Tôn giáo:..........

Nghề nghiệp:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.......................................

cấp ngày........ tháng ......... năm .......... Nơi cấp: .............

Nơi thường trú: .................................................................

..........................................................................................

Nơi tạm trú: .....................................................................

Nơi ở hiện tại:....................................................................

..........................................................................................

Phân công ông/bà: ..........................................................

...............................................................có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này

và giải người bị giữ đến (3) ………………………………

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Nơi nhận:

- VKS.................................;

- Người bị giữ;

- (3)…………………..….;

- Hồ sơ 02 bản.

.....................................................................

(1) Chức danh tư pháp của người ký ban hành văn bản;

(2) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS;

(3) Ghi rõ địa điểm.

Lệnh này đã được giao cho người bị giữ 01 bản vào hồi …... giờ …... ngày …... tháng …... năm ..............

NGƯỜI BỊ GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 61/2017/TT-BCA

Mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo Thông tư 61/2017/TT-BCA đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu liệt kê ở đây để các bạn tham khảo.

.....................................

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...............................

............, ngày ...... tháng ..... năm....

              LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Tôi:...........................................................................

Chức vụ:.................................................................

Căn cứ Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số: .............. ngày........ tháng ....... năm.............. của.....................................................

Căn cứ hành vi..........................................................

đã phạm vào Điều ................. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày......... tháng ........ năm ................;

Căn cứ Điều(*)............., Điều 109 và điểm ......... khoản 2, khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: ........................................ Giới tính: ..............

Tên gọi khác: ...........................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ............... tại: ......................

Quốc tịch: ...............................; Dân tộc: .............; Tôn giáo: ...........

Nghề nghiệp: ...........................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .............................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................. Nơi cấp: ................

Nơi cư trú: ............................................................

Lệnh này gửi đến VKS ................................... để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- ............................................

- .............................................

- Hồ sơ 02 bản.

...........................................

(*) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS.

Lệnh này đã được giao cho người bị bắt 01 bản vào hồi …... giờ …... ngày …... tháng …...năm….............

NGƯỜI BỊ BẮT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là lệnh Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 2024 mới nhất theo Thông tư 119/2021/TT-BCA và các quy định liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Khiếu nại - Tố cáo nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.209
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo