Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu tờ khai được lập ra để đăng ký thông tin người sử dụng hóa đơn điện tử mới hoặc thay đổi bổ sung sửa đổi thông tin người sử dụng cũ... Sau đây là nội dung chi tiết mẫu tờ khai, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: ....................................................................................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Người liên hệ: .............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Áp dụng hóa đơn điện tử:

□ Có mã của cơ quan thuế

□ Không có mã của cơ quan thuế

- Đăng ký giao dịch qua:

□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản...Điều ...Nghị định)

□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

- Loại hóa đơn sử dụng:

Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn bán hàng

□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

□ Các loại hóa đơn khác

Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT

Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUhoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU

(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Mẫu tờ khai thông tin người sử dụng hóa đơn điện tử

Tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Đánh giá bài viết
1 3.118
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo