Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán THPT

Mô đun 4.0 có nội dung là xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Toán THPT, mời các thầy cô tham khảo và tải về để tìm hiểu rõ hơn về nội dung module 4.

Modul 4 gồm các nội dung: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học; Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Nội dung mô đun 4 Toán THPT

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 4

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THPT” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện CTGDPT 2018.

Mô đun 4 tập trung hướng dẫn tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng các loại KHDH và giáo dục thực hiện CTGDPT 2018, cụ thể là: Giới thiệu về KHGD của nhà trường mà trọng tâm là khung kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học làm căn cứ để các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng KHGD của tổ, của cá nhân; hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng KHGD của tổ (bao gồm KHDH môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục); hướng dẫn giáo viên xây dựng KHGD của cá nhân; hướng dẫn xây dựng, phát triển kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho giáo viên về CTGDPT 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại KHGD nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

Kết thúc tập huấn, học viên có thể:

  • Khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường
  • Xây dựng được KHGD của tổ chuyên môn (gồm KHDH môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục).
  • Xây dựng được KHGD cá nhân.
  • Xây dựng được kế hoạch bài dạy môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học
  • Phân tích, đánh giá được kế hoạch bài dạy môn Toán thông qua trường hợp thực tiễn (case studies);
  • Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN 4

Mô đun bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THPT.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Toán ở trường THPT.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Toán.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

Kế hoạch bồi dưỡng Mô đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7:2:7), trong đó: bồi dưỡng qua mạng lần 1 (7 ngày), bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày) và bồi dưỡng qua mạng lần 2 (thực hành cuối khóa 7 ngày).

4.1. Kế hoạch bồi dưỡng qua mạng lần 1

(Thời lượng 7 ngày – trước khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp)

4.1.1. Mục tiêu bồi dưỡng

Sau 7 ngày học tập qua mạng trước trực tiếp, học viên phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng các KHGD (được hướng dẫn trong tài liệu này) để xây dựng được 4 kế hoạch (KHDH của tổ chuyên môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn, KHGD của giáo viên và kế hoạch bài dạy).

4.1.2. Hoạt động bồi dưỡng

HOẠT ĐỘNG

NỘI DUNG CHÍNH

I. CHUẨN BỊ

Mở đầu

1. Video giới thiệu chung về Mô đun 4 (tổng quan, yêu cầu cần đạt, nhiệm vụ và hướng dẫn học tập qua LMS) hướng dẫn học qua mạng LMS, YCCĐ khi học Mô đun 4.

2. Nhiệm vụ học tập

(1) Nghiên cứu tất cả các hoạt động tương ứng 5 nội dung của Mô đun (xem video, đọc tài liệu, quan sát đồ họa (infographic)) để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận tương ứng mỗi hoạt động;

(2) Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 4 trước khi tập huấn trực

tiếp với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 Toán THPT, mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 4.361
0 Bình luận
Sắp xếp theo