Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn Mỹ thuật

NGÂN HÀNG TH GII
D ÁN H TR ĐỔI MI GDPT
TÀI LIU BỒI DƯỠNG
S DNG PHƯƠNG PHÁP DY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHT, NĂNG LỰC HC SINH TIU
HC
Môn Mĩ thuật
(Mô-đun 2.9)
HÀ NI, 2020
0
TÁC GI TÀI LIU
1. TS. Nguyn Ngọc Ân, Công đoàn giáo dục Vit Nam.
2. ThS. Nguyn Th Trang Hà, Đại Học Sư Phạm Ngh thut Trung Ương.
3. ThS. Đinh Quang Mạnh, Trường Đại Hc Tân Trào.
1
MC LC
CÁC CH VIT TT ....................................................................................................................... 2
A. MC TIÊU .................................................................................................................................... 3
B. NI DUNG CHÍNH ...................................................................................................................... 3
C. HÌNH THC T CHC BỒI DƯỠNG ..................................................................................... 3
D. TÀI LIU VÀ THIT B DH ...................................................................................................... 3
PHN 1. DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HỌC QUA MÔN MĨ THUẬT .......................... 4
CHƯƠNG 1. MT S PP, KĨ THUT DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HC TRONG MÔN
MĨ THUT .......................................................................................................................................... 4
Ch đề 1. Hình thành và phát trin các PC ch yếu trong CT GDPT qua môn Mĩ thuật ................ 4
Ch đề 2. Hình thành và phát trin các NL ct lõi trong CT GDPT .............................................. 10
Ch đề 3. Mt s PP, kĩ thuật DH phát trin PC, NL HS .............................................................. 18
CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH LỰA CHN VÀ XÂY DNG NI DUNG, PP VÀ KĨ THUẬT
DH MT CH ĐỂ HC TẬP MÔN MĨ THUẬT ....................................................................... 50
Ch đề 1. La chn và xây dng ni dung bài hc mt ch đề hc tập môn Mĩ thut tiu hc . 51
Ch đề 2. La chọn PP, kĩ thuật cho mt ch đề/ bài học Mĩ thuật tiu hc .............................. 67
Ch đề 3. La chn thiết bị, phương tiện DH phát trin NL HS.................................................... 72
PHN 2. K HOCH BÀI DY MINH HA DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HC .. 75
Kế hoch bài dy minh ha 1 ......................................................................................................... 75
Kế hoch bài dy minh ha 2 ........................................................................................................... 3
Đánh giá bài viết
8 29.023
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo