Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT Mô Đun 2

Quản trị hoạt động dạy học giáo dục trong trường THPT là một trong những khóa tập huấn để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mời các bạn tham khảo chi tiết Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT mô đun 2 để hiểu rõ hơn.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT

PHẦN 1

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔ ĐUN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Tổng quan khóa bồi dưỡng

Khóa bồi dưỡng với chủ đề “Quản trị nhân sự trong trường trung học phổ thông là một trong những khóa tập huấn quan trọng để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, tiếp nối ngay sau khóa tập huấn về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông”.

Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho cán bộ quản lý để trở thành lực lượng cốt cán để hỗ trợ cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý đại trà nhằm triển khai CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường trung học phổ thông nói chung và quản trị nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền tảng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên các cách tiếp cận hiện đại về hoạt động bồi dưỡng GV, NV, CBQL theo tiếp cận phát triển năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn nghề nghiệp.

Mục tiêu chung của mô đun nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông thực hiện quản trị nhân sự trong nhà trường đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018.

Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo phương pháp kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp trong đó có 3 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt nhằm tăng cường sự tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng.

Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho hai đối tượng khác nhau là người hướng dẫn và người tham gia. Các nguồn học liệu phục vụ cho tập huấn được xây dựng đa dạng để báo cáo viên và học viên thuận lợi trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ học tập cũng như kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa bồi dưỡng

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên:

1) Phân tích được yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông;

2) Đánh giá tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân);

3) Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của một trường trung học phổ thông; lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện);

4) Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột… trong trường trung học phổ thông qua các trường hợp thực tế;

5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường.

3. Nội dung chính

Tài liệu gồm 6 nội dung:

  • Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thôngnhằm thực hiện CTGDPT 2018
  • Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông
  • Nội dung 3: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQLtrong trường trung học phổ thông
  • Nội dung 4: Tạo động lực làm việc, phát triển nănglực nghề nghiệp cho GV, NV, CBQL; quản lý, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong nhà trường
  • Nội dung 5: Giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông
  • Nội dung 6: Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường trung học phổ thông

4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)

Nội dung 1: Yêu cầu về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong trường trung học phổ thông nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (4 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên:

- Phân tích được yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông nhằm thực hiện CTGDPT 2018;

- Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về yêu cầu CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông

180 phút

a) Nhiệm vụ của học viên

Nhim vụ 1: Thảo luận cặp đôi về yêu cầu dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông theo CTGDPT 2018

- Đặt các câu hỏi và cùng trao đổi về các yêu cầu của CTGDPT 2018 mà cá nhân còn chưa rõ trong quá trình học trực tuyến.

- Thảo luận chung về yêu cầu dạy học, giáo dục trong trường trung học phổ thông theo CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

1. Những điểm mới về môn học, hoạt động giáo dục (môn học, hoạt động giáo dục mới; số tiết; chuyên đề học tập) và yêu cầu đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo CTGDPT 2018 là gì?

2. Đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường trung học phổ thông cần đáp ứng những yêu cầu nào để thực hiện CTGDPT 2018?

3. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông cần thực hiện nhiệm vụ gì để phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018?

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

- Trình bày kết quả thảo luận trên giấy A0/máy tính.

- Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm, các nhóm khác nhận xét, trao đổi.

60 phút

60 phút

60 phút

b) Tài liệu, học liệu

Tài liệu học tập nội dung 1.

c) Đánh giá

- Kết quả làm việc nhóm của học viên.

- Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông (5 tiết)

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung này, học viên sẽ đánh giá đúng tình hình đội ngũ GV, NV, CBQL trường trung học phổ thông để thực hiện CTGDPT 2018 (số lượng, cơ cấu, chất lượng); đề xuất được các vấn đề cần ưu tiên giải quyết và các bên có liên quan để thực hiện các đề xuất đó.

Hoạt động học tập:

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông theo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

180

phút

a) Nhiệm vụ của học viên

Nhiệm vụ 1. Thảo luận toàn lớp về thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của trường trung học phổ thông (video về thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của một trường trung học phổ thông cụ thể)

- Xem Video giới thiệu đội ngũ GV, NV, CBQL của trường trung học phổ thông.

- Nghiên cứu về thực trạng đội ngũ của trường trung học phổ thông.

- Chỉ ra điểm mạnh, yếu về đội ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để hoàn thành các công việc sau đây:

- Lựa chọn trường trung học phổ thông của 1 học viên trong nhóm phân tích số lượng GV, NV, CBQL của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Biểu mẫu 2.1)

- Phân tích năng lực nghề nghiệp của GV, NV, CBQL của một trường trung học phổ thông để thực hiện CTGDPT 2018 (Biểu mẫu phiếu 2.2)

- Nhận xét thực trạng đội ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường về điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức

- Xác định các vấn đề về đội ngũ GV, NV, CBQL cần quan tâm giải quyết

Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả

- Trình bày kết quả lên giấy A0

- Trưng bày sản phẩm thảo luận do nhóm đã thực hiện, tham khảo các sản phẩm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).

30 phút

60 phút

60 phút

b) Tài liệu, học liệu

1. Tài liệu học tập nội dung

2. Bảng 2.1 – Mục 2.4.1 3.

3. Bảng 2.2 – Mục 2.4.1

4. Bảng 2.3 – Mục 2.4.1

5. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1

c) Đánh giá

- Kết quả làm việc nhóm của học viên.

- Tinh thần chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Để xem đầy đủ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT cốt cán Mô Đun 2, bạn truy cập vào link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1y5y9YZ50bCe4Akc7KpCyviDfHON4bxNO

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 4.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo