10 câu hỏi bài tập cuối khóa mô đun 4 2023 Mới nhất

10 câu hỏi bài tập cuối khóa mô đun 4 gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án 10 câu hỏi module 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn module 4.

Các thầy cô lưu ý khi làm bài thì nhớ đọc kỹ từng câu, vì đôi khi đáp án trong đề sẽ thay đổi vị trí, không giống với thứ tự theo bài tham khảo dưới đây, nên nếu không đọc kỹ sẽ dễ bị chọn nhầm.

1. Đáp án 10 câu hỏi module 4 - mẫu đề 1

Câu 1: Một trong những mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

a. S

b. Đ

Đáp án: Chọn Đ

Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng

Lựa chọn các đáp án không đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

□ Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương

□ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

□ Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên

□ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học

□ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

Câu hỏi này có 2 đáp án, các thầy cô nhớ phải tích chọn cả 2 nhé.

Câu 3: Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học sinh, bối cảnh chung của các địa phương, điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường tiểu học:

a. S

b. Đ

Đáp án: Chọn S

Câu 4. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Đáp án như sau

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Câu 5: Việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương do cơ quan nào chịu trách nhiệm?

a. Trường phổ thông

b. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

c. Sở Giáo dục và Đào tạo

d. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 6: Trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, đánh giá đặc điểm của nhà trường bao gồm?

Đáp án đúng: Đặc điểm học sinh của trường, tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điểm trường, lớp ghép, cơ sở vật chất thực hiện bán trú, nội trú.

Câu 7: Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của giáo viên thể hiện ở các công việc.

a. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt phương pháp dạy học môn học.

b. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đảm cách thức thực hiện môn học.

c. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, cách thức thực hiện môn học.

d. Đóng góp ý kiến đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp dạy học môn học.

Câu 8: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các nội dung bên trái theo đúng nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình cho phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình

Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức

Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục

Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh

Việc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường

Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học.

Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường. Năng lực và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi.

Câu 9: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện hoạt động giáo dục củng cố, tăng cường, hoạt động theo nhu cầu người theo hình thức trải nghiệm, tham quan, hoạt động xã hội, tìm hiểu văn hóa địa phương phù hợp với kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường, tạo môi trường cho học sinh được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đã đạt được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

Từ phải điền là: Trải nghiệm, vận dụng.

Lưu ý: Câu này các thầy cô phải điền cả dấu phẩy nhé, nếu không sẽ bị tính là đáp án sai.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

□ Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế

□ Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

□ Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh

□ Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học hoạt động giáo dục

2. Đáp án module 4.0 - Mẫu đề 2

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

□ Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế

□ Xây dụng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

□ Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh

□ Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học hoạt động giáo dục

Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng

Lựa chọn các đáp án không đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

□ Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương

□ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

□ Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên

□ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học

□ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

Câu hỏi này có 2 đáp án, các thầy cô nhớ phải tích chọn cả 2 nhé.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

□ Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏiCâu trả lời
Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp họcKế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình
Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thứcTrên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinhViệc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường
(Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường)Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học
Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trườngĐội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyênKế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

□ S

□ Đ

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc Tiểu học

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất các lớp

□ Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học sinh

□ Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại đa dạng phong phú

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được thể hiện ở các điểm sau:

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định chi tiết yêu cầu cần đạt, không quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Câu 8. Điền hoăc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo..........: đồng thời phù hợp với chỉ đạo củ ngành và địa phương

Từ cần điền: cơ sở pháp lý

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp ...... của kế hoạch giáo dục từng năm.

Từ cần điền: đánh giá hiệu quả

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

3. Đáp án 10 câu hỏi module 4 tiểu học - Mẫu đề 3

Câu 1: Theo điều lệ trường tiểu học, nhiệm vụ của tổ chuyên môn bao gồm (Chọn đáp án đúng nhất)

- Đề xuất hiệu trưởng phân công giáo viên dạy và giáo viên chủ nhiệm lớp theo năm học.

- Tất cả các lựa chọn đều đúng

- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Xây dựng và giải trình kế hoạch dạy học các môn học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học của tổ theo tuần, tháng, học kỳ và năm học.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là quy định về chương trình GDPT mới? (Chọn đáp án đúng nhất)

- Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục.

- Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu thực tế.

- Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc.

- Chương trình trao quyền chủ động và trách nhiệm hoàn toàn cho địa phương trong việc lựa chọn nội dung giáo dục.

Câu 3: Theo chương trình tổng thể, Ngoại ngữ là môn học bắt buộc từ cấp lớp nào? (Chọn đáp án đúng nhất)

 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 2
 • Lớp 1

Câu 4: Những hoạt động nào sau đây là hoạt động chuyên môn của giáo viên Tiếng Anh tiểu học? Chọn hai đáp án

 • Tự bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ sư phạm
 • Xây dựng kế nhoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường
 • Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh
 • Giảng dạy và kiểm tra đánh giá
 • Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ

Câu 5: Nội dung nào KHÔNG phải là nội dung chính trong kế hoạch giáo dục môn học.

- Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát thực hiện.

- Những đề xuất của tổ chuyên môn

- Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ

- Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản

- Đặc điểm tình hình tài chính của trường và TBM

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học nên thực hiện theo các bước nào? (Chọn đáp án đúng nhất)

- Xây dựng dự thảo kế hoạch dạy học môn học, tiến hành xây dựng, nghiên cứu và trưng cầu ý kiến giáo viên

- Nghiên cứu, tiến hành xây dựng, trưng cầu ý kiến giáo viên và tổng hợp xây dựng dự thảo.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch dạy học môn học, tiến hành xây dựng, nghiên cứu và tổng hợp xây dựng dự thảo

- Nghiên cứu, xây dựng dự thảo kế hoạch dạy học môn học, thông qua ý kiến tập thể, tiến hành điều chỉnh và phê duyệt thông qua kế hoạch

Câu 7: Hình thức nào sau đây KHÔNG thuộc nhóm các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh tiểu học? (Chọn đáp án đúng nhất)

 • Đào tạo chuyên môn
 • Hỗ trợ chuyên môn thường xuyên
 • Kiểm tra, sát hoạch giáo viên
 • Tập huấn theo chuyên đề

Câu 8: Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do ai ban hành? (Chọn đáp án đúng nhất)

 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Hiệu trưởng trường tiểu học

Câu 9: Điền cụm từ/từ thích hợp vào chỗ trống:

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm đạt tới mục đích: Phát huy tính...................... của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáp dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

=> Cụm từ cần điền: Chủ động linh hoạt

Câu 10: Trong xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, giáo viên chủ động đề xuất các điều chỉnh nào? (Chọn đáp án đúng nhất)

 • Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực hiện
 • Nội dung và nguồn học liệu
 • Yêu cầu cần đạt và nội dung
 • Nội dung và thời lượng thực hiện

4. Bài tập trắc nghiệm cuối khóa mô đun 4 - Mẫu đề 4

Câu 1: Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục thông qua các hình thức nào? (Chọn đáp án đúng nhất)

- Kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua đánh giá kế hoạch bài dạy, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

- Kiểm tra sổ đầu bài, qua đánh giá kế hoạch bài dạy, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

- Kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra kế hoạch bài dạy.

- Kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

Câu 2: Chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S)

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường giúp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường tiểu học thể hiện ở điểm là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng... tham gia vào quá trình xây dựng, phát triển, thực thi và giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Θ Đ

Θ S

Câu 3: Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được nâng cao khi đội ngũ cán bộ quản lý tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?

- Nâng cao năng lực quản trị dạy học, giáo dục

- Phấn đấu đạt được mức độ cao của Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

- Xây dựng được tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

- Thích ứng với chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng quyền tự chủ về quản lý giáo dục.

Câu 4: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm đạt tới mục đích: Phát huy tính............. của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Từ cần điền: chủ động

Câu 5: (Chọn các đáp án đúng) Chọn quan điểm KHÔNG đúng khi đề cập nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

- Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại đa dạng, phong phú.

- Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động thống nhất ở các lớp.

- Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học.

- Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học sinh.

- Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được quy định,.

- Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học.

Câu 6: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quan niệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông là: “Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, bảo đảm.............."

Từ cần điền: mục tiêu và chất lượng giáo dục.

Câu 7: Chọn đáp án Đ (Đúng) và S (Sai)

Vai trò trực tiếp thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện qua việc giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học môn học mình phụ trách và các hoạt động giáo dục tại nhà trường

a. Đ

b. S

Câu 8: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần .................... nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ phát triển nhận thức của học sinh theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho học sinh khi thực hiện.

Từ cần điền: lồng ghép, tích hợp (giáo viên lưu ý cần có dấu phẩy)

Câu 9: Vai trò của giáo viên trong trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm thể hiện ở việc......? (Chọn đáp án đúng nhất)

- Đưa ra các ý kiến về thuận lợi, khó khăn và những hoạt động nào không phù hợp với thực tiễn nhà trường.

- Đưa ra các ý kiến về cách thức thực hiện kế hoạch.

- Đưa ra các ý kiến về thuận lợi, khó khăn và giải pháp.

- Đưa ra các ý kiến về tình hình thực hiện của kế hoạch.

Câu 10: Ý nghĩa phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh?

Phát huy tính chủ động, sáng tạo

Phát huy tính dân chủ 
Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với trình độ của học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường

Giáo viên tham gia xác định mục tiêu, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Học sinh được tiếp thu lượng tri thức vừa sức, gắn với thực tiễn và chủ động tìm hiểu kiến thức thông qua hoạt động thực tế của bản thân dưới dự định hướng của giáo viên

Giáo viên tham gia tổ chức thực hiện tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Trên đây là đáp án câu hỏi bài tập cuối khóa module 4 năm 2023 là nguồn tài liệu cho các thầy cô tham khảo để nhanh chóng trả lời các câu hỏi tương tác, câu hỏi trắc nghiệm bài tập cuối khóa đạt kết quả cao.

Có thể khẳng định, giáo viên bồi dưỡng các module để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là điều cần thiết. Các nội dung được tập huấn thực ra lâu nay đã và đang áp dụng trong thực tế giảng dạy nhưng nhiều khi chưa bài bản, đúng quy trình. Qua việc bồi dưỡng module 4, giúp các thầy cô khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bên cạnh đó, tự xây dựng được kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục); xây dựng được kế hoạch của cá nhân bản thân giáo viên trong năm học. Đồng thời, các thầy cô có khả năng phân tích, đánh giá được kế hoạch bài dạy môn học qua trường hợp thực tiễn; có ý thức trách nhiệm nâng cao năng lực chuyên môn bản thân, phải tự đổi mới chính mình để thích ứng với tình hình giáo dục thực tế hiện nay.

Trên đây là 10 câu hỏi bài tập cuối khóa mô đun 4 2023 mới nhất. Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
5 35.126
0 Bình luận
Sắp xếp theo