Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là mẫu phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, mời các bạn cùng xem và tải về bản phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

Nội dung cơ bản của phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động:

CƠ QUAN QUẢN LÝ:.......
TÊN DOANH NGHIỆP:....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Quyết định số:....QĐ-LĐTBXH ngày.... tháng.... năm ….)

1. Tên doanh nghiệp: ………………………….………………………….…………………….…….

2. Loại hình doanh nghiệp: …………………………....………….. Năm thành lập:……………...

3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):………………………………………………....

Số Điện thoại:…………………………………….……………… Fax:………………………….......

4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu……………………………………………...……………

5. Tổ chức Công đoàn:

Đã thành lập /Chưa thành lập:..........................

Năm thành lập:…………………………………….………………………….………………………..

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

1. Các loại báo cáo định kỳ.

1.1. Khai trình, báo cáo định kỳ về tuyển dụng, sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

1.2. Báo cáo định kỳ về công tác Bảo hộ lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

1.3. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Có/Không:....................

2. Lao động:

2.1. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm tự kiểm tra:……………………………………………

Trong đó: - Lao động nữ:……………………………………………….…………………. người

- Lao động chưa thành niên: ……………………………………………….……....……. người

- Lao động là người cao tuổi: ……………………………………………….……....……. người

- Lao động là người tàn tật: ……………………………………………….……......……. người

- Lao động là người nước ngoài: người

Trong đó: + Thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động:………….. người

+ Đã được cấp giấy phép lao động: người

- Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm………………………………………………….............. người

- Lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:………. người

2.2. Số lao động phải giao kết HĐLĐ:………. người

- Số lao động đã ký kết HĐLĐ:………. người , chia ra:

+ HĐLĐ không xác định thời hạn:………………….........

+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 12 tháng đến 36 tháng:……………...

+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng:……………...

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 3 tháng:………

- Số lao động chưa ký HĐLĐ:…………..người, lý do:……………

- Số lao động đã được cấp sổ lao động:……………. người

2.3. Thời gian thử việc:

- Quá 60 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên: [ ]

- Quá 30 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ: [ ]

- Quá 6 ngày đối với lao động khác: [ ]

2.4. Mất việc làm:

- Số lao động bị mất việc làm:................ người

- Trợ cấp mất việc làm:

Có [ ] Không [ ]

- Báo cáo với Sở LĐTBXH trước khi cho nhiều lao động thôi việc do mất việc làm:

Có [ ] Không [ ]

3. Thỏa ước lao động tập thể:

Năm ký kết:.................. Đã đăng ký: [ ] Chưa đăng ký: [ ]

4. Tiền lương:

4.1. Mức lương tối thiểu DN đang áp dụng:.................... đồng

4.2. Hình thức trả lương:

Lương thời gian [ ] Lương sản phẩm [ ] Lương khoán [ ]

4.3. Xây dựng định mức lao động:

Có [ ] Không [ ]

4.4. Xây dựng thang lương, bảng lương:

Có [ ] Không [ ]

4.5. Đăng ký thang lương, bảng lương với Sở LĐTBXH:

Có [ ] Không [ ]

4.6. Trả lương làm thêm giờ:

Có [ ] Không [ ]

Nếu có: Căn cứ để trả lương làm thêm giờ

Lương thời gian [ ] Lương SP [ ] Lương khoán [ ]

- Mức trả:

+ Ca đêm:................................%

+ Ngày thường:.........................%

+ Ngày nghỉ hàng tuần:...............%

+ Ngày lễ, tết:............................%

4.7. Trả lương làm đêm:

Có [ ] Không [ ]

Nếu có: Căn cứ để trả lương làm đêm

Lương thời gian [ ] Lương SP [ ] Lương khoán [ ]

- Mức trả:........................%

4.8. Phạt tiền, phạt trừ lương:

Có [ ] Không [ ]

- Nếu có, đã phạt:............................ trường hợp, mức phạt:...............

4.9. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:

Có [ ] Không [ ]

Nếu có, số tiền đã trích lập:................ đồng, chiếm...........% tổng quỹ lương

4.10. Trợ cấp thôi việc:

Có [ ] Không [ ]

- Số lao động thôi việc:.................. người, đã trả:......................người

4.11. Ngừng việc:

Có [ ] Không [ ]

Trả lương ngừng việc:

Có [ ] Không [ ]

5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

5.1. Làm thêm giờ:

Có [ ] Không [ ]

- Số giờ làm thêm cao nhất trong ngày:........... giờ/người trong năm:.... giờ/người.

5.2. Làm đêm:

Có [ ] Không [ ]

5.3. Thực hiện nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lương.

Có [ ] Không [ ]

- Nếu có:
+ Lao động làm công việc bình thường:............... ngày/năm

+ Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:............ ngày/năm

+ Lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:......... ngày/năm

6. Bảo hiểm xã hội

6.1. Tổng số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:............ người

- Trong đó số người đã tham gia BHXH:...................................... người

6.2. Tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội (nếu có):....................................

6.3. Số người được cấp sổ BHXH:............................................... người

Chủ tịch Công đoàn
(Ký tên, đóng dấu)
Chủ doanh nghiệp hoặc cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

Các bạn có thể tải bản DOC hoặc PDF về để xem đầy đủ thông tin phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.

Đánh giá bài viết
1 7.344
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo