Thông tư số 62/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành

Thông tư số 62/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------------------

Số: 62/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản
được phép lưu hành tại Việt Nam
____________________

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:

1. Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1).

2. Danh mục bổ sung thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2).

3. Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, số công bố chất lượng tại các danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 3).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Lãnh đạo TCTS;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Thị Xuân Thu

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo