Thông tư 02/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT

Thông tư 02/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia".

Ngày 21/06/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia".

Cụ thể, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc gói tin và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, bao gồm: Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn quy định 13 gói tin bao gồm: Gói tin chế độ báo cáo; Gói tin số liệu báo cáo; Gói tin gửi đề cương báo cáo; Gói tin danh mục kỳ báo cáo; Gói tin danh mục chỉ tiêu báo cáo; Gói tin dữ liệu chỉ số; Gói tin trạng thái báo cáo;…

Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được công bố hợp quy. Việc công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo