Thông tư 02/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 02/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 02/2021/TT-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy chuẩn dữ liệu Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.