Thông báo 686/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng

Thông báo 686/TB-TCT - Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thông báo 686/TB-TCT về tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực. Cụ thể là tạm dừng các ứng dụng kể từ 19h00 Thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 Thứ hai ngày 13/02/2017 để phục vụ nâng cấp hệ thống.

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Công văn 1022/TCT-TNCN năm 2016 Hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 686/TB-TCT
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC, HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ, HỆ THỐNG DỊCH VỤ, KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CHO CÁ NHÂN PHỤC VỤ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1

Hệ thống Kê khai qua mạng

Từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017.

2

Hệ thống Nộp thuế điện tử

Từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017.

3

Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017.

4

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017.

5

Hệ thống kê khai và nộp thuế cho cá nhân

Từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017.

Sau thời gian 7h00 thứ hai ngày 13/02/2017 đề nghị các đơn vị ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế cử cán bộ phối hợp kiểm tra hoạt động của ứng dụng.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân; các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  • Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
  • Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);
  • Website ngành Thuế;
  • Dự án Hóa đơn điện tử có mã xác thực;
  • Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện);
  • Lưu: VT, CNTT (3b).
Nguyễn Đại Trí
Đánh giá bài viết
1 47
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo