Quyết định số 969/QĐ-TTG

Quyết định số 969/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Lương giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 969/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Lương
giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 5982-CVNS/BTCTW ngày 04 tháng 6 năm 2009;

Xét báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 83-CV/BCSĐ ngày 18 tháng 6 năm 2009, của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2066/TTr-BNV ngày 02 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Hoàng Xuân Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ;
các vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.TĐT

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo