Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT - Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2555/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Các Thứ trưởng;
  • Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
  • Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1.1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

TT

MÃ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN C PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

1

Thẩm định, đánh giá điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(1) Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1.2. Thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Tỉnh

TT

MÃ HSƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

1

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004

1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

(4) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường,

2

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017

(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1.1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

TT

MÃ H SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

1

B-BTM- 264184- TT

B-BTM- 264185- TT

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(1) Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

B-BTM- 264738- TT

Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

(1) Luật đất đai năm 2013

(2) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1.2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh

TT

MÃ H SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

QUAN THỰC HIỆN

1

264187

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

UBND cấp tỉnh

2

263612

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

263611

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

UBND cấp tỉnh

4

263609

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

UBND cấp tỉnh

5

264890

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017

UBND cấp tỉnh

Thuộc tính văn bản: Quyết định 2555/QĐ-BTNMT

Số hiệu2555/QĐ-BTNMT
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhBất động sản, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Nơi ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Người kýTrần Hồng Hà
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực
20/10/2017
Đánh giá bài viết
1 2.051
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo