Quyết định 6870/QĐ-BYT năm 2016 chỉ định Phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV

Quyết định 6870/QĐ-BYT năm 2016 - Chỉ định Phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV

Quyết định 6870/QĐ-BYT năm 2016 chỉ định Phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 21/11/2016 nhằm mục đích bảo đảm chất lượng xét nghiệm HIV và các nhiệm vụ khác theo phân công với mong muốn thúc đẩy kỹ thuật công nghệ cao ngành y tế ngày càng phát triển.

Quyết định 2188/QĐ-TTg về thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm

Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6870/QĐ-BYTHà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
CHỈ ĐỊNH PHÒNG THAM CHIẾU QUỐC GIA VỀ XÉT NGHIỆM HIV.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện xét nghiệm HIV;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thí nghiệm HIV, khoa HIV/AIDS, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV.

Điều 2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý Phòng thí nghiệm HIV, khoa HIV/AIDS bảo đảm chất lượng xét nghiệm HIV và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều 3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra năng lực xét nghiệm HIV của các cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV trên địa bàn tại 28 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 11 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 26/12/2014 về việc chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV và Quyết định số 111/QĐ-BYT ngày 13/01/2016 về việc chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện dịch tễ Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như Điều 6;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Các Thứ trưởng (để biết);
  • Lưu: VT, AIDS (2).
Nguyễn Thanh Long
Đánh giá bài viết
1 86
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo