Quyết định 2188/QĐ-TTg về thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia

Quyết định 2188/QĐ-TTg - Thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia

Quyết định 2188/QĐ-TTg quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Công văn 7086/BYT-BH năm 2016 về thanh toán thuốc bảo hiểm y tế

Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh thuốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2188/QĐ-TTgHà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VIỆC THANH TOÁN THUỐC KHÁNG VI-RÚT HIV ĐƯỢC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG VI-RÚT HIV

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại văn bản số 974/TTr-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.

Điều 2. Hình thức mua sắm thuốc kháng vi-rút HIV

Thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc kháng vi - rút HIV theo quy định của Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV từ quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Căn cứ vào văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc được lựa chọn, tổ chức bảo hiểm y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu cung ứng thuốc.

2. Thực hiện quản lý, sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV theo quy định về quản lý, sử dụng thuốc tại bệnh viện.

3. Việc thanh toán chi phí thuốc kháng vi-rút HIV thực hiện theo quy định về thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế hiện hành.

Điều 4. Hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi - rút HIV

1. Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương đảm bảo hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV theo quy định tại các Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo và Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV sử dụng các nguồn quỹ khác (nếu có) của đơn vị theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ Y tế:

a) Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc kháng vi-rút HIV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế thực hiện việc quản lý, phân phối và điều phối thuốc kháng vi-rút HIV cho các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên toàn quốc;

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn quy trình tạm ứng và thanh quyết toán thuốc kháng vi-rút HIV mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Có trách nhiệm bố trí các nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

b) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố xác định nguồn kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV;

c) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện hỗ trợ chi phí sử dụng thuốc kháng vi-rút HlV cho người nhiễm HIV theo quy định tại Điều 4 Quyết định này;

d) Hướng dẫn việc sử dụng các Quỹ để thực hiện các nội dung quy định tại điểm 1 Điều 4 Quyết định này.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

a) Chỉ đạo việc ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc;

b) Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn quy trình tạm ứng, thanh quyết toán thuốc kháng vi-rút HIV mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế;

c) Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
  • Như Điều 6;
  • TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
  • Lưu: VT, KTTH (3).146
Nguyễn Xuân Phúc
Đánh giá bài viết
1 78
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo