Quyết định 671/QĐ-BTTTT về Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn"

Quyết định 671/QĐ-BTTTT về Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn"

Quyết định 671/QĐ-BTTTT năm 2016 về Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28/04/2016. Nội dung hợp đồng bao gồm: đối tượng của hợp đồng; thời hạn, phạm vi thực hiện hợp đồng; số lượng tên miền ".vn" đăng ký mới, số lượng tên miền ".vn" duy trì;...

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet

Thông tư 19/2014/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ".VN"

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Các Thứ trưởng;
  • Lưu: VT, PC, VNNIC (18).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Phan Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

HỢP ĐỒNG NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ".VN"

Số: ........./2016/VNNIC-........./HĐNĐK

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

- Căn cứ Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet Việt Nam;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của Công ty ..............................................................

Hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" (sau đây gọi chung là "Hợp đồng") được ký tại Hà Nội vào ngày....tháng....năm 2016 giữa:

Bên A : TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Địa chỉ :.................................................................................................................

Điện thoại :...........................................................Fax:...........................................

Tài khoản :................................................. Mã số thuế...........................................

Đại diện :...............................................................................................................

Bên B :..................................................................................................................

Địa chỉ :.................................................................................................................

Điện thoại :.....................................................Fax:.................................................

Tài khoản :..........................................................Mã số thuế:..................................

Đại diện :................................................................................................................

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là mỗi Bên và gọi chung là hai Bên.

Hai Bên cùng thỏa thuận thực hiện hợp đồng nhà đăng ký tên miền ".vn" theo các điều khoản sau đây:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng.

Bên A giao và Bên B nhận thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia ".vn" theo các điều khoản được thống nhất trong hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng kèm theo.

Điều 2. Thời hạn, phạm vi thực hiện hợp đồng.

2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày Bên A nhận được từ Bên B khoản đảm bảo thực hiện hợp đồng theo Điều 7 (sau khi hợp đồng được hai bên ký kết).

2.1.1. Trong thời gian thực hiện, hợp đồng có thể thay đổi khi:

2.1.1.1. Chính sách quản lý của nhà nước về các vấn đề liên quan trong hợp đồng có sự thay đổi và hai bên xem xét, thỏa thuận và ký lại hợp đồng trên cơ sở các quy định của nhà nước.

2.1.1.2. Một bên đề nghị và bên kia đồng ý xem xét, thỏa thuận lại và ký kết hợp đồng.

2.1.2. Trước ngày hết hạn thực hiện hợp đồng 30 (ba mươi) ngày, hai bên sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện hợp đồng để xem xét về việc tiếp tục ký lại hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

2.2. Phạm vi thực hiện hợp đồng:

* Đối với Nhà đăng ký trong nước: Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.

* Đối với Nhà đăng ký nước ngoài: Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Số lượng tên miền ".vn" đăng ký mới, số lượng tên miền ".vn" duy trì do Bên B thực hiện cung cấp dịch vụ.

Căn cứ mục tiêu phát triển tên miền ".vn" của Bên A, hai bên thống nhất số lượng tên miền "vn" đăng ký, duy trì mà Bên B cam kết đạt được theo nội dung cụ thể, chi tiết tại Phụ lục 01 của hợp đồng này.

Điều 4. Ký quỹ tài khoản.

4.1. Bên B có nghĩa vụ nộp một khoản tiền ký quỹ vào tài khoản của Bên A với số tiền tối thiểu là 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) để khấu trừ các khoản phí phát sinh liên quan đến tên miền.

4.2. Trường hợp khoản tiền ký quỹ là ngoại tệ (đối với nhà đăng ký nước ngoài) sẽ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm số tiền có tại tài khoản của Bên A.

Điều 5. Thu phí, lệ phí lên miền ".vn".

5.1. Bên B cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn" đúng mức thu lệ phí, phí không vượt quá hoặc dưới mức thu lệ phí, phí do Bộ Tài chính quy định dưới mọi hình thức. Bên B không thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản lệ phí đăng ký, phí duy trì tên miền ".vn".

5.2. Bên B không được thu các khoản chi phí dịch vụ phát sinh liên quan đến tên miền ".vn" nếu không được sự đồng ý của chủ thể đăng ký tên miền ".vn" tại thời điểm đăng ký, duy trì hoặc tại thời điểm có phát sinh lệ phí, phí.

5.3. Các khoản lệ phí, phí tên miền phát sinh do lỗi tác nghiệp của Bên B và đã bị khấu trừ thì không được hoàn trả lại.

5.4. Các khoản lệ phí, phí tên miền đã khấu trừ qua hệ thống tự động, nếu Bên A phát hiện thu thiếu, Bên B phải nộp bổ sung đủ theo mức lệ phí, phí tên miền ".vn" do Bộ Tài chính qui định.

Điều 6. Tiền hưởng từ chi phí thu lệ phí, phí tên miền ".vn" (hoa hồng) và thanh toán.

6.1. Hoa hồng: Hoa hồng là số tiền Bên B được Bên A thanh toán hàng quý (quý/lần) trên cơ sở mức lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền ".vn".

6.1.1. Tỷ lệ hoa hồng được áp dụng theo mức chi hoa hồng do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nội dung cụ thể, chi tiết theo thỏa thuận tại Phụ lục 04 của hợp đồng này.

6.1.2. Trong trường hợp bên B tiếp nhận số lượng tên miền chuyển đến từ Nhà đăng ký khác của Bên A mà lệ phí đăng ký và phí duy trì của số lượng tên miền đó đã thanh toán đầy đủ, số tên miền đó sẽ không được tính hoa hồng trả cho Bên B.

Đánh giá bài viết
1 76
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo