Quyết định 584/QĐ-BGTVT 2022 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Công bố danh mục cảng cạn Việt Nam mới nhất

Ngày 9/5 năm 2022 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định số 584/QĐ-BGTVT là danh mục 10 cảng cạn tại Việt Nam thuộc các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Đồng Nai, TP Hà Nội. Quyết định này sẽ thay thế cho Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

Quyết định số 584/QĐ-BGTVT 2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 584/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét tờ trình số 576/TTr-CHHVN ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1041/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Như Điều 3;

- Tổng cục ĐBVN;

- Các Cục: ĐTNĐVN, ĐSVN, HKVN;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;

- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘTRƯỞNG

THỨTRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TTTên cảng cạnThuộc địa phận
tỉnh, TP trực
thuộc TW
Quyết định công bố
mở cảng cạn của Bộ
Giao thông vận tải
1ICD Hải LinhPhú ThọSố 1617/QĐ-BGTVT
ngày 07/5/2015
2Cảng cạn Km3+4 Móng
Cái, tỉnh Quảng Ninh
Quảng NinhSố 3882/QĐ-BGTVT
ngày 30/10/2015
3Cảng cạn Tân Cảng Hải
Phòng
Hải PhòngSố 1456/QĐ-BGTVT
ngày 12/5/2016
4Đình Vũ - Quảng BìnhHải PhòngSố 2200/QĐ-BGTVT
ngày 11/10/2018
5Cảng cạn Hoàng ThànhHải PhòngSố 60/QĐ-BGTVT
ngày 15/01/2020
6Cảng cạn Tân cảng Quế VõBắc NinhSố 1543/QĐ-BGTVT
ngày 19/8/2021
7Cảng cạn Long BiênHà NộiSố 711/QĐ-BGTVT
ngày 20/4/2020
8Tân cảng Hà NamHà NamSố 1007/QĐ-BGTVT
ngày 24/5/2019
9Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc- Ninh BìnhNinh BìnhSố 584/QĐ-BGTVT
ngày 11/2/2015
10Cảng cạn Tân Cảng Nhơn
Trạch
Đồng NaiSố 432/QĐ-BGTVT
ngày 04/02/2016

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng hải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo