Quyết định 4448/QĐ-BYT

Quyết định 4448/QĐ-BYT - Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Quyết định 4448/QĐ-BYT năm 2017 về Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 03 tháng 10 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4448/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07/9/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Pháp chế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Trường Đại học Dược Hà Nội;
- Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;
- Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương;
- Hội Dược học Việt Nam;
- Tổng hội Y học Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, KCB, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4041/QĐ-BYT NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2017)

STT

Ni dung

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn

1.1

Sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trong Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ.

Sản phẩm: Nghị định sửa đổi Nghị định 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ thông qua.

Theo chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ

1.2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Pháp chế, các bệnh viện

Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc để đề xuất chỉnh sửa bổ sung

12/2017

1.3

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế

Cục Quản lý Dược

Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế

Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn để đề xuất chỉnh sửa bổ sung

12/2017

1.4

Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện quy định về thực hành tốt kê đơn thuốc

Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, các bệnh viện.

Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn thực hành tốt kê đơn thuốc được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

6/2018

1.5

Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn quy định thực hành tốt bán thuốc kê đơn.

Cục Quản lý Dược

Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế

Sản phẩm: Tài liệu chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

6/2018

2

Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp

2.1

Xây dựng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Cục Quản lý Dược xây dựng bộ công cụ về bán thuốc kê đơn và tổng hợp chung

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng bộ công cụ về kê đơn thuốc

Sở Y tế, các Vụ, Cục liên quan, Trường Đại học Dược Hà Nội

Sản phẩm: Bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

10/2017

2.2

- Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

- Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế

Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ

Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố

Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn, kháng kháng sinh và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

Tháng 11/2017

2.3

Kiểm tra đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Sở Y tế

Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ

Sản phẩm: Báo cáo đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Tháng 12/2017

3

Hoạt động Truyền thông

3.1

Tuyên truyền về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng trên toàn quốc; Sự cần thiết phải kiểm soát thuốc kê đơn.

Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cơ quan truyền thông (báo giấy, báo đài, các kênh truyền thông...)

Sản phẩm: - Bài viết phổ biến về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh); Tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý....

- Xây dựng phóng sự

2018

2019

Thuộc tính văn bản: Quyết định 4448/QĐ-BYT

Số hiệu4448/QĐ-BYT
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhThể thao - Y tế
Nơi ban hànhBộ Y tế
Người kýTrương Quốc Cường
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017

Đánh giá bài viết
1 186
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo